Statuten


Zoals vastgelegd in haar statuten is het doel van de wijkraad het behartigen van de belangen van de bewoners van Lent, waaronder ook het gehele gebied dat nu wordt bebouwd. Uit de Statutenwijziging van Stichting Wijkraad Lent 2008 De stichting heeft ten doel: het instandhouden en bevorderen van het leefklimaat ten behoeve van de bewoners van Lent en het daarbij zoveel mogelijk instandhouden casu quo behouden, herstellen en beheren van de ecologische, landschappelijke en cultuurhistorische waarden van en in dit gebied en omgeving en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. Indien een deel van het huidige Lentse grondgebied door grenscorrecties met naburige gemeenten verandert, blijft het doel van de stichting zich ook uitstrekken over het grondgebied dat wordt afgestaan alsmede over haar bewoners. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het onderhouden van contacten inzake de ontwikkelingen en problemen in Lent en het voeren van overleg met de gemeente, provincie, rijksoverheid, waterschappen en andere overheidslichamen of organen daarvan; het inventariseren van wensen, klachten en of ideeën van de Lentse leefgemeenschap; het informeren en voorlichten van de bewoners al dan niet door middel van publicaties; het signaleren van bedreigingen en aantastingen en het voeren van wettige bezwaarprocedures daartegen indien noodzakelijk: het samenwerken met andere regionale en landelijke organisaties op dit gebied; alle andere middelen die tot het gestelde doel kunnen leiden.