LentseLucht.nl

Inloggen of inschrijven

Notulen vergadering Wijkraad Lent 19 december 2019

  • 124 weergaven

1. Opening
 De voorzitter verwelkomt de aanwezigen bij deze laatste vergadering van het jaar. De wijkregisseur is bij deze vergadering aanwezig.

2. Vaststelling van de agenda
 De aanwezigen zijn akkoord met de agenda van de vergadering.

3. Mededelingen
- Er is een kleine verandering gemaakt qua aanvangstijd voor de vergadering: de inloop is voortaan vanaf 19.45 uur. Iedereen kan dan alvast koffie en thee pakken, zodat de vergadering zelf niet meer onderbroken hoeft te worden. Ook maken wij in het vervolg gebruik van ruimte 1.46 die net iets ruimer is en een betere ventilatie heeft.
- Afsluiting Zaligestraat, mail van 21 november: de wijkregisseur licht toe dat deze straat voorlopig blijft afgesloten in verband met het bouwrijp maken van de omgeving. In een later stadium zal de straat heropend worden. De schrijver van de mail heeft intussen schriftelijk antwoord gekregen van de gemeente.
- Stand van zaken Dorpensingel: er is nog geen nieuws te melden.
- Bouwrijp maken grond langs Oversteek; afval opgegraven, wat gebeurt hiermee? De wijkregisseur neemt deze vraag mee.
- Openen account op lentselucht.nl, actiepunt 19 september: dit gaat de wijkregisseur nog regelen.
- Magnolialaan/Pavialaan, mail van 16 november: deze mail is niet bekend bij de wijkregisseur maar zij zal dit uitzoeken. De paaltjes zouden zijn weggehaald om een vluchtroute bij calamiteiten te creëren.
 - De voorzitter nodigt de aanwezigen uit om, na afloop van de vergadering, het jaar af te sluiten met een drankje in de bar.

4. Reacties notulen vorige vergadering
 Geen opmerkingen.

5. Ingekomen stukken
 - Mail van een aanwezige met betrekking tot zijn vraag tijdens de rondvraag vorige vergadering: zijn vraag had betrekking op de relatie tussen de omgevingsvisie, die de gemeente aan het ontwikkelen is, en het ambitiedocument mobiliteit. Deze relatie is niet helemaal duidelijk. Zijn voorstel is om iemand van de gemeente uit te nodigen om deze omgevingsvisie en de consequenties voor Lent te komen uitleggen. De voorzitter zal de trekker van de visie in het nieuwe jaar hiervoor benaderen en dit onderwerp in een van de volgende vergaderingen agenderen.

- Mail van de vertegenwoordiger van de gemeente in de Klankbordgroep Ontgronding Nijmegen Noord in antwoord op de vraag van de voorzitter: waar blijft het bos aan de noordzijde van de Zandse Plas? In het beeldkwaliteitsplan van mei 2009 is aan de noordoever van de Zandse plas een brede strook bos van 20 tot 30 m breed opgenomen. In het oorspronkelijke ontwerp van de Zandse plas was invulling gegeven aan een strook bos ten noorden van de plas. Echter destijds (2013-2014) heeft de kabel- en leidingenbeheerder Liandon geen toestemming gegeven voor de realisatie van het ontwerp in verband met de aanwezige kabels en leidingen in de ondergrond (hoogspanning en gasleiding). Door de aanplant van een bosstrook op deze locatie kon niet worden voldaan aan de regels en richtlijnen van de beheerder m.b.t. de bereikbaarheid en werkafstand voor de aanwezige kabels en leidingen. Om deze reden is het besluit genomen om de strook bos niet te realiseren, dit ook met het oog op de nog te realiseren Dorpensingel waarvan het tracé nog niet bekend was.  
 Mede vanwege de onduidelijkheid in de vergadering over de locatie van het bos zal de wijkregisseur, op verzoek van de vergadering, een grote landkaart van Lent proberen te regelen.

6. Verkeerssituatie Prins Mauritssingel
Vorige vergadering waren veel aanwonenden van de parallelstraten aanwezig. Het bleek dat er behoefte is aan een bredere aanpak van de problemen op en langs de Prins Mauritssingel. De wijkraad is in de totstandkoming van het bestemmingsplan gedoken en heeft een conceptbrief opgesteld voor het college van B & W en de gemeenteraad. Het concept is naar een aantal belangstellenden gestuurd, die vaak op de vergadering aanwezig zijn. Naar aanleiding van de reacties is het concept op een aantal punten aangepast.
Intussen heeft de wijkraad op lentselucht.nl en op nextdoor een bericht geplaatst met een koppeling naar een petitie. Hiermee wil de wijkraad het draagvlak toetsen onder de bewoners van Lent en Nijmegen-Noord. Deze petitie wil zij inbrengen op de politieke avond van 5 februari 2020, waar de wijkraad gaat inspreken om de problemen onder de aandacht van de gemeente te brengen. Vanuit de bewonersactie ‘Rem voor Lent’ zijn ook al handtekeningen opgehaald.

 De voorzitter vraagt of er op- of aanmerkingen op de conceptbrief zijn. Er wordt gevraagd om de brief aan te vullen met spiegels bij de fietserskruisingen op de Griftdijk. Dit zal in de brief worden opgenomen. Een aanwezige is gebeld door wethouder Velthuis: er wordt gewacht met het planten van nieuwe bomen langs de Mauritssingel in verband met de mogelijke herinrichting van de weg. Ook komt er een gesprek van de gemeente met de aanwonenden over de aanplant van groen.

Verder wordt er gedacht aan het beïnvloeden van het verkeer in hun keuzemogelijkheid voor Waalbrug of Oversteek. De brief zou een meer dringende aanhef moeten hebben, dus minder vrijblijvend. De vergadering ziet meer in een (nieuwe) korte brief met de huidige brief als bijlage. Opgemerkt wordt dat doortrekking van de A15, volgens een officiële prognose, gaat leiden tot een verkeerstoename van 10-15% op de Mauritssingel. Bij één van de aanwezigen, wonende op de splitsing met de Vrouwe Udasingel, is in de woning met de ramen dicht 60 dB gemeten.

De wijkregisseur geeft de volgende toelichting: In het noordelijk gedeelte van de Mauritssingel is er sprake van nieuwe woningen met een geïsoleerde voorzijde. Voor dit gedeelte liggen er geen juridische verplichtingen omdat aan de lucht- en geluidsnormen wordt voldaan. De aanleg van meer groen zou deels helpen. Het zuidelijk deel is een ander verhaal: hier is sprake van oudere woningen die, eventueel met een EU-subsidie, kunnen worden aangepast. Diffractoren worden momenteel getest op de Neerbosscheweg en de Energieweg. Deze komen in de toekomst eventueel bij de Griftdijk Zuid. Alle aanpassingen dienen gefaseerd plaats te vinden in verband met de kosten. Flitspalen zijn een handhavingsinstrument van het Openbaar Ministerie, gesteund door de afdeling mobiliteit van de gemeente. De gevraagde afsluiting van de Grifdijk Zuid ter hoogte van de Parmasingel, ter voorkoming van sluipverkeer, is in het verkeersoverleg geweest. De hulpverlenende instanties zijn hiertegen in verband met de verminderde bereikbaarheid bij calamiteiten. Een beweegbare afsluiting is te duur.

 Volgens de vergadering heeft de gemeente een eigen verantwoordelijkheid voor de ontstane situatie en voor de inzet van de handhavers. Gevraagd wordt of op de Graaf Alardsingel in de toekomst niet dezelfde problemen ontstaan als op de Mauritssingel. De gemeente zal ook deze plek onder de loep moeten nemen. De vergadering komt tot de volgende aanpak: de wijkregisseur zal deskundigen bij de gemeente benaderen die vervolgens door de wijkraad kunnen worden uitgenodigd om bij een aantal aanwonenden het geluid te meten. Verder zal de wijkraad een representatieve groep samenstellen om te gaan inspreken op 5 februari. Vrijwilligers om in te spreken kunnen zich met een mailtje naar de wijkraad aanmelden onder vermelding van hun woonadres.

7. Laauwikstraat 30 km zone
 De wijkraad heeft namens de verkeersgroep op 11 november een brief gestuurd aan de projectleider van de afdeling projectmanagement en ruimtelijke kwaliteit van de gemeente. De wijkraad heeft de situatie uitgelegd en onder andere verzocht om extra busdrempels in het stuk tussen Azaleastraat en Petunia straat. Ook is gevraagd of er een betere aanduiding kan komen voor de 30 km op de weg zelf omdat veel inwoners niet weten dat de hele weg 30 km zone is en of dit stuk weg ook kan worden aangepast met klinkers. Verder is in de brief ook aandacht gevraagd voor de omliggende straten in verband met te hard rijden en sluipverkeer.

Intussen heeft de wijkraad een reactie ontvangen, maar dit biedt nog geen echte oplossingen. Een aanwonende heeft een mail gestuurd waarin hij zijn teleurstelling beschrijft. De wijkraad deelt die teleurstelling, want de gemeente maakt zich er erg gemakkelijk van af. De wijkregisseur heeft nog geen contact gehad met de betrokken afdeling vanwege de vakantie en zij wil zich ook niet mengen in de inhoudelijke discussie. De wijkraad wil zich niet neerleggen bij de uitkomst en zal nogmaals contact opnemen met de desbetreffende afdeling.

8. Vervanger voor het struinpad bij Turennesingel
 De enige verandering ten opzichte van de vorige vergadering is dat de gemeente nog een keer kijkt naar de mogelijkheid van bruikleen voor de nummers 1 tot en met 11. Volgens de wijkregisseur zijn er in het verleden heel veel beloftes gedaan aan twee partijen, waaronder ook veel tegenstrijdige beloftes, waardoor er een patstelling is ontstaan. Er wordt nog een oplossing gezocht voor honden: te denken valt aan het Spiegelbos en Fikkie. Echter dit is geen oplossing voor wandelaars. Spijtig is dat inwoners tegenover elkaar staan en de wijkregisseur begrijpt de beloftes. Één betrokkene wil een uitspraak van de gemeente. Voorgesteld wordt dat de wethouder zijn verontschuldigingen aanbiedt aan de omwonenden in een persoonlijk gesprek. De wijkregisseur organiseert dit gesprek.

9. Welkomstpakket nieuwe inwoners van Lent
 De tasjes zijn besteld en komen uiterlijk week 3 van januari. De wijkraad heeft al veel aanmeldingen gehad en er zijn al verschillende materialen binnen. De oproep via de lentselucht.nl heeft goed gewerkt.

Ook heeft de gemeente de kosten op zich genomen voor de eerste kilo wildebloemenzaad, dat de wijkraad zelf in kleine zakjes gaat doen en toevoegt aan het pakket. De wijkraad wil hiermee aandacht vragen voor het nut van groene tuinen. Het bloemenzaad is genoeg voor de eerste 350 welkomstpakketten. De wijkraad heeft zelf al 1000 folders laten drukken en is nog op zoek naar opbergruimte voor de dozen met materialen. Hiervoor is De Ster al benaderd voor de huur van een kast.

10. Plannen 2020: wat gaan wij komend jaar aanpakken?
De wijkraad wil in 2020 de volgende onderwerpen oppakken en op de agenda zetten:
- Prins Mauritssingel: veiliger, schoner, stiller!
- Aanleggen bloemenweides met insectenhotels!
- Vergroenen Dorpsplein en andere locaties (meer grote bomen)
- Park en eventueel wat winkels in Vossenpels Midden en Noord? Ambitiedocument openbreken?
Zienswijzen indienen tegen bestemmingsplan?
- Zwembad in Nijmegen Noord?
- Eenzaamheid: wat kunnen wij als wijk doen?
 - Schaatsbaantje/kerstmarkt? Meer evenementen?

Opmerkingen van de aanwezigen: waterrecreatie bij de nevengeul is alleen in clubverband mogelijk. Begin van het jaar gaat de gemeente in gesprek met de bewoners van de Hoge Bongerd in verband met de groenvoorziening. Er bestaan al langer ideeën over een ‘tiny forrest’ en een mogelijke inrichting van het Dorpsplein. Ook zijn er nog diverse locaties in Lent die kunnen worden voorzien van groen zoals het pleintje achter de Visveldsestraat en bij de Begoniastraat.
Momenteel wordt de Spiegelwaal gebruikt voor grote evenementen. De Lentse Oeverspelen zijn al twee jaar niet doorgegaan vanwege andere festiviteiten op de locatie en het gebrek aan vrijwilligers.
 Nu bestaat er een initiatief voor ambachtelijke spellen.

Komende vergaderingen zullen de plannen meer concreet worden, dus wordt vervolgd!

11. Rondvraag
- Klankbordgroep Dorpensingel: geen bericht over de stand van zaken ontvangen. Volgens een lid van de klankbordgroep heeft een medewerker van de gemeente gezegd dat de Dorpensingel pas in 2024 klaar zou zijn. Dit punt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering, omdat de wijkmanager niet aanwezig is en de wijkregisseur niet op de hoogte is van de stand van zaken.
- De wijkregisseur doet een dringende oproep voor meer ondersteuning van de wijkraad welke een serieuze onderbezetting heeft.
- Er heerst ergernis over de vervuiling van de straten. Er komt geen veegwagen meer voor de bladeren en als de Bel- en herstellijn wordt gebeld dan komt de veegwagen voor een of twee straten. Volgens de wijkregisseur is er een protocol tussen gemeente en DAR. Het is goed om te blijven melden: bij de Meld- en herstellijn of bij de DAR. Eventueel kunnen de contractmanagers worden ingeschakeld. De wijkregisseur zal navraag doen bij de contractmanager.
- Natura 2000 en stikstof? Volgens de wijkregisseur wordt dit gemonitord door de gemeente.
- Het eerder toegezegde schema van de verschillende werkgroepen wordt nog naar de voorzitter van de wijkraad gestuurd, zodat er vacatures op de site kunnen worden geplaatst.
- Project ‘wat heet oud’: er is contact geweest met het Citadelcollege. De groep van ouderen moet een boost krijgen. Er komt eventueel een folder in de welkomsttas voor nieuwe inwoners van Lent.
- Gevraagd wordt om bij binnenkomst van Lent een extra bord te plaatsen, als vooraankondiging dat automobilisten een 50 km gebied naderen, zodat zij eerder zullen afremmen. Dit wordt een onderdeel van de totaalaanpak Prins Mauritssingel en zal in de brief worden genoemd.
 - Gevraagd wordt hoe het zit met de nieuwe site: in de waalsprong. De vertegenwoordigster van deze site is niet aanwezig. De wijkmanager heeft betrokkenen laten weten dat hij aanstuurt op een samenwerking tussen de wijkraden en de diverse nieuwssites in de waalsprong. Binnenkort is hierover een gesprek.

12. Actiepunten
 Deze worden vermeld op een bijlage die wordt verspreid onder de aanwezigen van de vergadering.

13. Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen en wenst hen fijne feestdagen! De volgende vergadering is op donderdag 16 januari 2020.
 

Browser niet ondersteund
Je browser wordt helaas niet ondersteund. Hierdoor kan het zijn dat sommige onderdelen van de site niet volledig werken. Lees hier meer over welke browsers we ondersteunen of update je browser.