LentseLucht.nl

Inloggen of inschrijven

Notulen vergadering Wijkraad Lent 16 januari 2020

  • 96 weergaven

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en wenst de aanwezigen een fantastisch 2020 toe.

2. Vaststelling van de agenda
Er zijn geen opmerkingen en na een voorstelronde gaat de vergadering van start.

3. Mededelingen
- De wijkraad wil voor de vergadering van februari iemand van de gemeente uitnodigen die meer kan vertellen over de omgevingsvisie en de consequenties voor Lent. De wijkregisseur heeft de namen van de gemeentelijke contactpersonen aan de wijkraad doorgegeven.
- Op donderdag 23 januari neemt de wijkraad deel aan een bijeenkomst in Elst, georganiseerd door de provincie, over initiatieven op het gebied van Leefbaarheid in onder andere Lent.
- Op maandag 27 januari is er een bijeenkomst van de klankbordgroep Rivierpark (Stadhuis Nijmegen). De wijkraad zal ernaar toegaan.
- Op maandag 3 februari vindt het overleg plaats tussen de wijkbladen, wijkwebsites en wijkraden met het ontmoetingsplatform ‘in de waalsprong’. Het resultaat zal worden teruggekoppeld naar de vergadering.
- De wijkmanager geeft uitleg over de volgende actiepunten:
1. Stand van zaken Dorpensingel: is er bij de wijkmanager al meer bekend? Hij is niet op de hoogte van de exacte planning met betrekking tot de aanleg van de Dorpensingel en zal dit uitzoeken. De contacten tussen de gemeenten Nijmegen en Lingewaard zijn bij hem niet bekend. De oude contactpersoon in Lingewaard houdt zich niet meer bezig met de Dorpensingel. De wijkmanager is niet op de hoogte van een mogelijke realisatiedatum in 2024 en koppelt deze vraag terug aan de wijkregisseur. Hij zal de overige antwoorden van de wijkregisseur per omgaande naar de wijkraad mailen.
2. Bouwrijp maken grond langs Oversteek; afval opgegraven, wat gebeurt hiermee? Er is plastic in de bodem aangebracht tegen hoog water. Van het storten van afval is hem niets bekend, maar hij gaat dit na.
- De wijkregisseur is niet aanwezig en zij laat de toelichting op de volgende actiepunten over aan de wijkmanager:
1. Openen account op lentselucht.nl (actiepunt 19 september). Dit is nog niet gedaan maar het account zal morgen worden geopend.
2. Magnolialaan/Pavialaan (mail omwonende 16 november). De mail is beantwoord door de afdeling mobiliteit van de gemeente en de voorzitter krijgt een afschrift van de brief. Ook is er een hoorzitting geweest. De paaltjes zijn weggehaald ten behoeve van het creëren van een vluchtroute bij calamiteiten.
3. Struinpad Turennesingel: is het gesprek met wethouder gepland? Is er al nieuws te melden over de realisatie van een alternatieve hondenuitlaatplaats? De wijkraad heeft vandaag een mail gehad van een belanghebbende met de vraag of er al iets bekend is over het excuusgesprek met Wethouder Velthuis. Volgens de wijkmanager wacht de wijkregisseur op een antwoord, van omwonenden en wandelaars, op de vraag of zij een dergelijk gesprek op prijs stellen. De voorzitter en diverse aanwezigen bevestigen dat in de vorige vergadering nadrukkelijk kenbaar is gemaakt dat betrokkenen in gesprek willen. De wijkmanager neemt dit mee naar de wijkregisseur.

- De volgende vergadering is op 20 februari 2020. De vergaderdata voor dit jaar worden naar iedereen gemaild. De vergaderingen worden in principe op de derde donderdag van de maand gehouden. In mei zal de vergadering een week eerder worden gehouden (14 mei), omdat de 3e donderdag Hemelvaartsdag is. In juli en augustus zijn er géén vergaderingen.

4. Reacties notulen vorige vergadering
Geen reacties

5. Ingekomen stukken
- De situatie rond de Dorpensingel is al besproken onder punt 3.

6. Verkeerssituatie Prins Mauritssingel
De brief aan het College en de Gemeenteraad is aangepast en aangevuld aan de hand van de reacties tijdens de vorige vergadering en deze is, met bijlagen, naar iedereen van de maillijst verstuurd. Daarnaast is de brief op de website en op Nextdoor geplaatst. De brief wordt op de agenda van de raadsvergadering van 4 maart geplaatst onder de rubriek Ingekomen Stukken. De wijkraad heeft zich bij de griffie aangemeld om over de Prins Mauritssingel in te spreken op de politieke avond van 5 februari. Daarnaast is de informatie van de griffie verzameld voor de mensen die als vertegenwoordiger vanuit de aanwonenden willen inspreken. Het is de bedoeling dat iedereen zichzelf even aanmeldt en een klein stukje op papier zet. Graag de aanmelding per mail terugkoppelen naar de wijkraad! Diverse insprekers hebben zich reeds gemeld.
De uitslag van de petitie zal ook worden overhandigd. Deze is op dit moment 257 keer ondertekend, waarbij het vooral gaat om bewoners die direct belanghebbend zijn. De wijkraad kan kiezen tussen de mogelijkheid om de petitie tijdens het inspreken te overhandigen maar het kan ook om 17.45 uur, voorafgaand aan het inspreken. De voorkeur van de vergadering gaat uit naar een apart moment. Ook wordt voorgesteld De Gelderlander uit te nodigen.

Hoe staat het met de metingen die de gemeente zal doen? Zijn er al deskundigen benaderd? Volgens de wijkmanager zijn er nog geen deskundigen benaderd. De coördinatie van de beantwoording van de brief is door wethouder Tiemens gedelegeerd aan de wijkregisseur. Deze laatste zal ook het O.M. benaderen met betrekking tot de mogelijkheden voor flitspalen. Ook zal zij de namen aandragen van de medewerker Groen en de medewerker Geluid die de wijkraad kan benaderen. Volgens de wijkmanager wordt momenteel naar mogelijke plaatsing van diffractoren gekeken maar aan deze uitlating mogen, volgens hem, geen rechten worden ontleend.

7. Laauwikstraat 30 km zone
De wijkraad heeft een nieuwe brief gestuurd aan de projectleider omdat de antwoorden op de vorige mail niet bevredigend zijn en niet leiden tot een oplossing van de problemen. De aanwonenden voelen zich niet gehoord en worden van het kastje naar de muur gestuurd. De wijkraad heeft weer aangedrongen op betere aanduidingen voor de 30 km, uitleg gevraagd waarom er géén extra verkeerremmers worden geplaatst en hoe het zit met de toegezegde verbeteringen aan de groenvoorziening, losliggende stoeptegels en verzakkingen in de weg. De wijkraad is een kijkje gaan nemen op de locatie en heeft een aantal foto’s gemaakt die aan de brief zijn toegevoegd.
Ook is in de brief nog een ander probleem aangehaald: het blijkt dat in de Laauwikstraat bij het gedeelte van de fietsstraat er veel valpartijen voorkomen omdat de verhoogde middenberm erg gevaarlijk blijkt te zijn. Fietsers, maar ook motorrijders, gaan onderuit. Afgelopen week heeft een fietser uit Lent hier een zeer ernstig ongeval gehad met zijn fiets. Hij is met zwaar letsel, per ambulance, vervoerd naar het ziekenhuis, nadat hij werd gelanceerd toen hij met zijn fiets tegen de middenberm reed. Op 12 januari heeft hij zijn ervaringen in een mail naar de wijkmanager en naar de wijkraad gestuurd. Hij heeft bloedingen en kneuzingen en zal een aantal weken moeten revalideren. Uiteraard heeft de voorzitter hem heel veel sterkte en beterschap gewenst. Vandaag (16 januari) heeft de wijkmanager aan betrokkene en de wijkraad laten weten dat hij de mail heeft doorgestuurd naar een collega van mobiliteit en naar de projectleider voor de Laauwikstraat.
De voorzitter en haar partner zijn vorige week vrijdag op de Griftdijk-Zuid getuige geweest van een soortgelijk incident, waarbij een ongeveer 12-jarige jongen een behoorlijke smak maakte toen zijn voorwiel over de middenberm kwam. Ook hier liggen zogenaamde bolgestreken klinkers in het midden. Gelukkig is het hier redelijk goed afgelopen, maar dit had ook anders kunnen zijn. In onze brief hebben wij de gemeente op de aansprakelijkheid gewezen en verzocht om deze gevaarlijke middenbermen in Lent te verwijderen. De projectleider is tot 17 januari afwezig dus de voorzitter hoopt volgende week meer te horen.
 Volgens een aanwezige zijn de stenen in het verleden opgevroren en weer teruggelegd, waardoor ze nu niet meer op dezelfde hoogte liggen als het asfalt. De wijkmanager vraagt zich af of de projectleider het aanspreekpunt is; hij denkt dat de adviseur mobiliteit hiervoor moet worden benaderd. Ook zegt hij dat de voorganger van de projectleider overleg heeft gehad met de klankbordgroep. Weghalen is naar zijn mening misschien te extreem. Aanwezigen merken op dat de klankbordgroep nooit invloed heeft op de te gebruiken materialen.

8. Welkomstpakket nieuwe inwoners van Lent
De tasjes zijn binnen en een voorbeeld wordt getoond. Er zijn een aantal organisaties en ondernemers waarvan de spullen al binnen zijn maar er zullen nog flyers en kortingsbonnen volgen die zijn toegezegd. Het is nog niet duidelijk wat de gemeente en de promotieafdeling Waalsprong in de tas gaan doen. Zij reageren slecht op de mails van de wijkraad. De tijd begint te dringen om de eerste pakketten te gaan uitreiken want intussen zullen er al nieuwe woningen worden opgeleverd. De voorzitter is heel blij met de spontaan aangeboden opslagruimte voor 10 dozen met tasjes!
Er moeten ook nog affiches worden gedrukt om op te hangen bij Stip, Thermion, De Ster etc. Hiervoor zal nog een ontwerp worden gemaakt. Weet de wijkmanager al meer over de distributiemogelijkheden? Hij zal binnenkort reageren en tevens een lijst aanleveren van binnenkort op te leveren woningen en straten. Ook nieuwe inwoners in oud-Lent komen in aanmerking voor een welkomsttas. Opgemerkt wordt dat op de site ‘Lentselucht’ een tabblad ‘nieuw in Lent’ staat.

9. Vergroenen van Lent
De voorzitter vraagt de aanwezigen welke locaties er in aanmerking komen voor vergroening. Misschien is het handig om de komende maand ideeën hierover te verzamelen. Wie wil daarmee helpen en wat zijn de mogelijkheden? Wat kan de gemeente bieden in de vorm van financiering en in de vorm van ondersteuning door de afdeling Groenbeheer. Voorgesteld wordt voor het Dorpsplein: stenen eruit, groen erin. In het verleden was hier de weekmarkt, maar nu wordt dit plein hiervoor niet meer gebruikt. Ook de kermis is verleden tijd. Het plein ligt er nu troosteloos bij en kan wel een boost gebruiken. Het zou mooi zijn als dit versteende terrein omgetoverd wordt in een park, met meer bomen, gras, bloemenperken en een wandelpad, en eventueel met een paar speelplekken voor de kinderen. In de zomer zorgt deze inrichting voor verkoeling en er ontstaat een ontmoetingsplek voor jong en oud. Ook bijen, vlinders en vogels zullen er blij mee zijn. Het Dorpsplein is één van de locaties in Lent, die de wijkraad wil (laten) aanpakken en waarmee misschien mee kan worden gestart. Er zijn ook nog plannen uit het verleden die misschien gebruikt kunnen worden. Het wijkpark van Meijhorst is een goed voorbeeld van hoe het kan worden. Ook het Maasplein in Nijmegen is een heel goed voorbeeld: afgelopen jaar hebben omwonenden dit plein, samen met de gemeente en ‘Operatie Steenbreek’, veranderd in een prachtige groene oase. Dat zou hier zo kunnen worden toegepast. De voorzitter laat wat foto’s circuleren ter inspiratie. Uiteraard moeten de omwonenden worden betrokken bij de plannen. Zij kunnen bijvoorbeeld worden uitgenodigd voor de volgende vergadering, evenals iemand van de Bastei in het kader van de actie ‘steenbreek’.

Een buurtbewoner geeft aan, naar aanleiding van zijn ervaringen in het verleden, weinig meer te verwachten van het betrekken van de buurt bij een dergelijk initiatief. Destijds is het project niet doorgegaan omdat zich vanuit de buurt geen trekkers hebben aangediend voor de uitvoering. In 2017 hebben studenten van de HAN, in het kader van een schoolopdracht, samen met St Josef geprobeerd een vergroening van het plein te realiseren. De studenten hadden wel zes à zeven ideeën maar het is niet tot een uitvoering gekomen. Ook bleken het snelfietspad en de parkeerplaats een barrière te vormen voor de bewoners van St Josef. Wellicht zou het Dorpsplein met een totaal nieuwe functie wel weer aantrekkelijk gemaakt kunnen worden. Te denken valt aan: wateropvang, eventueel in combinatie met beleving, automatische beregening van openbaar groen, herdenking en eerbetoon en een voor kinderen aantrekkelijke fontein waarvan de vormgeving is geïnspireerd op het tuindersverleden van Lent. Daarnaast wordt door aanwezigen voorgesteld om de aanleg te combineren met de tuinen van Sint Josef. Ook kan er een wandelpad voor Sint Josef worden gecreëerd. De wijkmanager geeft, namens de wijkregisseur aan, dat er geen ruimte is voor grote investeringen vergelijkbaar met het Maasplein. Volgens hem is er mogelijk wel geld voor een fontein.

10. Rondvraag
- Vertegenwoordiger van Bindkracht10: binnenkort is er een gesprek tussen de vertegenwoordigers van de diverse media in de Waalsprong.
Stip is momenteel bezig met de stadsdeelagenda’s, en verder met de punten: eenzaamheid, financiële problemen en participatie.
- Wijkmanager: er komen twee bijeenkomsten in verband met de ontwikkelingen in de Waalsprong en in Woenderskamp: hoe gaat de samenleving eruit gaat zien wordt aan de hand van een spel in beeld gebracht. Wijkraad Lent wordt hiervoor ook uitgenodigd.
- een vertegenwoordiger van Bredelaar uit Elst geeft uitleg over de werkwijze en de doelstellingen van deze organisatie. Bredelaar is op zoek naar licht productiewerk en bied zich aan als helpende handjes voor eenvoudige werkzaamheden. De voorzitter geeft aan dat zij wellicht te zijner tijd inzetbaar zijn voor de groenprojecten.
- Een aanwezige vraagt of er meer autobranden voorkomen in Lent. Dit lijkt volgens de aanwezigen het eerste jaar dat het speelt en er is een Whatsapp-preventie gestart. De gemeente gaat bij wijze van uitzondering akkoord met bordjes over de preventie op de lantaarnpalen.
- Een bewoner van de Laauwikstraat vraagt om vergroening van het tussenstukje; de projectleider zegt dit niet te kunnen meenemen. De wijkmanager zal dit oppakken.
 - Momenteel is een aanwezige bezig met de organisatie van ‘het ommetje’, dat gaat over de 30 winkeltjes die er in Lent zijn geweest. Aan de aanwezigen wordt gevraagd mee te denken.

11. Actiepunten
Deze worden vermeld op een bijlage die wordt verspreid onder de aanwezigen van de vergadering.

12. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun inbreng.
 

Browser niet ondersteund
Je browser wordt helaas niet ondersteund. Hierdoor kan het zijn dat sommige onderdelen van de site niet volledig werken. Lees hier meer over welke browsers we ondersteunen of update je browser.