Notulen laatste vergadering


Datum: 23 november 2023

Tijd: 20:00

Locatie: De Ster, Queenstraat 37b1 Lent


Voorzitter: Christa

Notulist: Raymond


1Opening

De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering om 20:00.

2Voorstelronde

De aanwezigen stellen zich aan elkaar voor zodat ze elkaars namen en achtergrond kennen. In verband met de privacy wordt de aanwezigheidslijst niet gepubliceerd.

3Ingekomen stukken

In april 2023 is een rapport verschenen over de luchtkwaliteit van de Onderzoekraad voor Veiligheid (OVV), “Industrie en Omwonenden”. Onder andere naar aanleiding van dit rapport en gemaakte afspraken in het 7-wijken overleg komt wethouder Tobias van Efferen de wijken in om met bewoners te praten over industrie en gezondheid. Lent wordt in de avond van 12 december bezocht in de Ster. De voorzitter heeft naar de gemeente aangegeven dat het doel vooral zou moeten zijn om te luisteren naar de zorgen van bewoners en daar later inhoudelijk op terug te komen.

Gemeentebreed is er een Werkgroep Mobiliteitstransitie, deze is samengesteld uit bewoners van de verschillende stadsdelen. Vanuit de Wijkraad Lent neemt de voorzitter deel aan deze werkgroep.

4Presentatie wijkagenten

Wijkagent Michiel was aanwezig om het werk van de wijkagenten uit te leggen. Hij werkt nu nog samen met Pim die binnenkort met pensioen gaat. Er wordt gezocht naar een vervanger. Samen met de 2 wijkagenten die in de buurten Oosterhout en Ressen actief zijn opereren ze vanuit de Brandweerpost aan de Margaretha van Mechelenweg.

De wijkagent is het eerste aanspreekpunt van de politie in de wijk. De wijkagent heeft regelmatig contact met bewoners en bedrijven in de wijk. Contact met jongeren vindt regelmatig plaats op de JongerenOnmoetingPlek (JOP) bij de voetbalvelden en bij de JOP en voetbalkooi aan het Notenlaantje. De wijkagenten worden ondersteund door basisteams die bijvoorbeeld de 112 meldingen afhandelen. Voor Lent, Oosterhout en Ressen samen is er één team actief in de nacht en ochtend en een dubbel team in de middag.

Michiel geeft aan dat wijkagenten altijd proberen te denken in mogelijkheden, vanuit de huidige situatie naar de gewenste situatie. Door de vele contacten heeft de wijkagent een vaak een goed beeld van de wijk, maar dat is enkel mogelijk als bewoners ook zelf actief contact opnemen. Door de kennis over de wijk kan de wijkagent invloed uitoefenen op de operationele sturing binnen de politie.

Wekelijks hebben ze een gezamenlijk overleg met o.a. jongerenwerkers en handhaving om gezamenlijk op te trekken en kennis te delen.

Het is ten alle tijden mogelijk om in contact komen met de wijkagent via: https://www.politie.nl/mijn-buurt/wijkagenten

5Presentatie jongerenwerkers

De jongerenwerkers van Bindkracht10 presenteren zich. Er zijn drie jongerenwerkers in Lent.

Jongerenwerkers zijn er enerzijds om jongeren activiteiten te bieden, maar ze zijn geen animatieteam. Ze richten zich op jongeren van 10 t/m 23 jaar. Ze beheren het jongerencentrum in de Ster dat iedere avond geopend is en waar jongeren vanaf middelbare schoolleeftijd ongedwongen in- en uitlopen voor een potje tafelvoetbal of -tennis, een gesprek of samen gamen op een spelcomputer. Er is ook een muziekstudio waar muziek gemaakt wordt. Het aantal jongeren op een avond varieert sterk.

Daarnaast zijn de jongerenwerkers zichtbaar op straat waar ze ambulante rondes doen langs onder andere de Jongeren Ontmoetingsplekken (JOP’s) bij de voetbal- en tennisvelden en bij de Lentse Plas. Ze zijn ook wekelijks op de voorgezet onderwijs scholen, voor Lent zijn dat de 2 locaties van het Citadel College.

Jongeren komen bij hun terecht vanuit persoonlijke vragen voor ondersteuning of ze worden voor individuele begeleiding doorgestuurd door school, GGD en diverse andere instanties. Daarnaast acteren ze actief op basis van hun eigen observaties.

Jongerenwerkers zijn er juist ook voor positieve verandering, ze helpen jongeren met het ontplooien van hun eigen ideeën en het uitvoeren van initiatieven. Zo is er een jongerenpanel voor initiatieven die gemeentelijke subsidie nodig hebben.

Wekelijks voeren ze een briefingsoverleg met partners om preventief te werken, daar nemen onder andere de Wijkagent, de regisseur Veiligheid van de gemeente. Ze staan daarnaast ook in contact met de omliggende stadsdelen en gemeenten.

Naast jongerenwerkers zijn er ook kinderwerkers, die zich richten op kinderen t/m 12 jaar. Daarbij is er bewust overlap, om bijvoorbeeld overdracht mogelijk te maken of juist continuïteit te creëren. Zo wordt een kind niet zodra het een bepaalde leeftijd bereikt opeens bij een ander verantwoordelijke geplaatst. Ook zijn er nog jeugdcoaches die zich op individuele problemen richten die overlap hebben met de jongerenwerkers, en er zijn opbouwwerkers die voor een hele wijk beschikbaar zijn.

Meer info is te vinden op de website van Bindkracht10:
 https://www.bindkracht10.nl/projecten/jongerenwerk/

6Nieuws uit de werkgroepen

De werkgroep Verkeer is op ambtelijk niveau nauw betrokken bij Nota versnelde mobiliteitstransitie. Bijna alle wijkraden zijn daar vertegenwoordigd. Daardoor wordt er gekeken naar het geheel, i.p.v. een bepaalde wijk. Dit is van belang wegens Prins Mauritssingel en Graaf Alardsingel aangezien ze de ontsluiting voor Nijmegen zijn. De burgemeester heeft een gesprek gehad met het Openbaar Ministerie (OM). Het OM heeft het standpunt dat er geen 50 km inrichting is en dat er daarom geen handhaving zal zijn. De gemeente wil flitspalen. OM stelt dat er geen ongelukken gebeuren. Bewoners signaleren wel veel bijna ongelukken. Leefbaarheid is in het geding. De 3e baan wordt als inhaalrace gebruikt en veel door rood rijders op kruising met de Vrouwe Udasingel. De snelheid moet eruit. Afgelopen week is er veel gemeten door de politie.
Ambtenaren waren zelf ook teleurgesteld omdat ze ons niets konden bieden (te duur, niet acceptabel voor OM). Gemeente gaat nu pas aan OM vragen wat dan nodig is voor een 50 km/u.
Versnelde mobiliteitstransitie wordt al ingezet zonder transferia te regelen. Transferium Noord heeft bijvoorbeeld een te lage frequentie bussen. Huizen aan de Edith Piafstraat staan te dicht aan de weg, aan de voorzijde van de huizen is het moeilijk slapen. Met een raam open slapen is onmogelijk. Daardoor is er veel doorstroming van bewoners, en weinig sociale cohesie.
Er mocht zo dicht op de straat gebouwd worden omdat de Prins Mauritssingel als een stadssingel zou worden ingericht. Dat is echter nooit gebeurd.
 Er was eerst sprake van dat de diffractoren die op de Neerbosscheweg overbodig worden naar Lent zouden komen, maar die gaan nu naar Winkelsteeg.

De werkgroep Verkeer meldt daarnaast dat de aansluiting van de fietspaden van en naar de rotonde bij Vrouwe Udasingel en Georges Brassestraat is recent verbeterd.

Vanuit de werkgroep Luchtkwaliteit wordt gemeld dat en Lent zijn gaan samenwerken. Die vergaderen ook met de gemeente. De werkgroep houdt de Prins Mauritssingel in de gaten wat betreft pieken.

7Rondvraag

Hof van Holland heeft een probleem met parkeervergunningen. Dat is echter beleid als onderdeel van de mobiliteitstransitie. Het doel is dat minder mensen een eigen auto hebben en er meer gebruikt wordt gemaakt van openbaar vervoer aangezien de wijk dicht bij station Lent ligt en daarnaast veel voorzieningen heeft.

Bewoner Jan meldt lid te zijn van de Bewonersgroep Vierdaagsefeesten. Er is geen overlast ondervonden van de feesten in 2023, althans er waren geen meldingen. Er waren goede afspraken tussen organisatie en bewoners Veur Lent.

Een bewoner vraagt of er al contact geweest met Wijkraad Oosterhout? Dat contact is gelegd en de Wijkraad Lent gaat gezamenlijk met Oosterhout optrekken bij overlappende onderwerpen.

8Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21:25.


Bijlagen:

https://www.onderzoeksraad.nl/nl/media/attachment/2023/4/13/industrie_en_omwonenden.pdf