Notulen laatste vergaderingNotulen Platform vergadering Wijkraad Lent d.d. 16-03-2023 20.00-22.00 uur Locatie: De Ster, Queenstraat, lokaal 1.15

Aanwezigheidslijst separaat


1.Opening.

De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen hartelijk welkom en merkt op dat hij blij is met de grote opkomst.

2.Voorstelronde
 2.1Alle aanwezigen stellen zich kort voor en vermelden daarbij hun bijdrage aan de vergadering


2.2Korte introductie wijkagenten

De Wijkraad wil de contacten met de wijkagenten graag versterken en heeft daarom de Lentsewijkagenten uitgenodigd. Er zijn vier wijkagenten in Nijmegen Noord, waarvan twee in Lent. De wijkagenten willen in afstemming met elkaar en afhankelijk van de onderwerpen graag bij wijkraad bijeenkomsten (of gedeelten daarvan) aanwezig zijn, mits daar de noodzaak voor is. Vooraf wordt over specifieke agendapunten via de voorzitter gecommuniceerd. In verband met het reguliere werk en het feit dat het lastig te verantwoorden is naar de leiding, zal een bijdrage van de wijkagenten in het begin van een vergadering gepland worden; aanwezig zijn bij de vergadering betekent immers ook twee agenten minder op straat. Elkaar weten te vinden is het belangrijkste.

Op de Platformbijeenkomst van 25 mei zullen de wijkagenten vertellen over hun werk.


3.Wijkinitiatieven


3.1Plek van mijn wijkplan bij wijkinitiatieven

Mijn Wijkplan is een plek waar burgers met nieuwe initiatieven kunnen komen en waarmee zij ‘likes’ kunnen verzamelen om aan te kunnen tonen dat er voldoende draagvlak is voor het initiatief. Het draagvlak is een van de voorwaarden voor subsidie voor een nieuw project.

Vier bewoners uit Lent dachten mee in de gemeentelijke burgeradviesgroep over Mijn Wijkplan. De vraag was: Functioneert het huidige platform ‘Mijn Wijkplan’ als communicatie- en informatiebron? De werkgroep vond unaniem dat Mijn Wijkplan informatiever en toegankelijker zou kunnen zijn. De bekendheid, de wijze waarop plannen gepresenteerd worden zijn ook aandachtspunten. Andere informatiebronnen moeten niet los staan van Mijn Wijkplan, maar elkaar aanvullen. Informatiebronnen voor burgers, zoals bestemmingsplannen, zouden rechtstreeks aan Mijn Wijkplan gelinkt kunnen worden.

3.2Presentatie over het idee ‘Tijdelijk beheer veldje Barbarastraat’

In de Barbarastraat bestaat veel wijkgevoel. Nu willen buurtbewoners op het terrein waar basisschool de Verbinding 5 jaar in een noodlocatie heeft gezeten, een buurtparkje realiseren. Vorig jaar hebben omwonenden bloemen ingezaaid en door dat kleurrijke initiatief is een droom ontstaan: `Het Lentse Paradijs’. Met behulp van PowerPoint wordt het buurtidee gepresenteerd.

De sociale thema’s eenzaamheid, collectief, biodiversiteit, kunst en educatie komen in de visie aan bod. Het Lents Paradijs wordt een plek om tot rust te komen. Een pluktuin, met fruit en bloemen. Een plek voor biodiversiteit waar ook vogels op af komen. Klimplanten en hagen zorgen voor schaduw. Er is aandacht voor privacy. Op een zitsteen kun je uitkijken over de Lentse plas.

Bij de inrichting wordt rekening gehouden met mensen die fysieke beperkingen kennen. Rondom de grote boom zal een zitbank komen. Er zijn ideeën voor een buurtmoestuin en overgebleven groente wordt geschonken aan minder bedeelden. Het gezamenlijk onderhoud en de organisatie van themafeesten zorgen voor cohesie in de buurt. Op educatieve wijze leert men het tuinieren van elkaar. Kinderen worden erbij betrokken en leren verantwoordelijkheid voor de natuur.

Een van de ideeën is om ook speelattributen te plaatsen. Niet zozeer bestaande maar een soort kruipdoor sluipdoor, bijvoorbeeld met een waterpomp zodat kinderen met water kunnen spelen en de tuin bewaterd wordt. Alleen al een waterpomp kost 15.000 euro. Voor deze plannen is naast toestemming ook subsidie nodig. Het gemeentelijke bestemmingsplan voor dit terrein is voor de buurt niet duidelijk. De werkgroep heeft van de gemeente gehoord dat de grond een accent-locatie ‘woningbouw’ heeft, maar dat de plannen hiervoor nog niet van de grond zijn gekomen. Ook Waterschap Rivierenland is een partij om mee te overleggen. 

De aanwezigen vinden het een mooi idee. Duurzame bewonersinitiatieven zijn waardevol. Het budget vanuit Mijn Wijkplan is echter niet voldoende om dit idee te bewerkstelligen. Financieren van materialen doet de gemeente niet. De provincie en private organisaties hebben soms wel subsidiemogelijkheden voor zulke ideeën.

De wijkregisseur en de buurtbewoners zullen samenkomen om ideeën uit te wisselen en te kijken naar de mogelijkheden. Er zal over de voortgang teruggekoppeld worden.

Opmerking: de gemeente heeft het terrein voor een woningbouwproject gereserveerd en al gegund is aan een projectontwikkelaar; daarom kan bovengenoemde mooie initiatief niet worden gehonoreerd. 


3.3 Voortgang Dorpskern, werkgroep Groene Hart Lent

Om de plannen van het veldje bij het Primulapad + een nieuwe inrichting van het Dorpsplein aan elkaar te verbinden zullen de kosten oplopen tot rond de 2 ton. Het project van het veldje staat op Mijn Wijkplan en in afwachting van mogelijke subsidies. Niet alleen omwonenden zijn bij het project betrokken; er is een brede belangstelling uit heel Lent. Het is een mooi idee voor de oude kern van Lent, de levendigheid (markt, winkels, kermis en damspelveld) is in 10 jaar tijd immers helemaal verdwenen. Maar het licht is nog niet op groen. De wijkregisseur is hoopvol. 


4. Voortgang Stadseiland (Veur Lent en Hoge Bongerd) 


4.1Behoud van het masker op Veur Lent. 

Het Romeinse Masker is speciaal ontworpen voor Veur Lent in het kader van een TAB-prijsvraag. Andreas Hetfeld won hiermee de publieksprijs van deze wedstrijd in 2017. Vanwege de TAB- afspraken zou, als er woningbouw op Veur Lent zou komen, het masker naar de overkant van de Waal verhuizen. De verantwoordelijke wethouder wil nu toch, ook al gaat de woningbouw op Veur Lent niet door, het masker een plek aan de overkant bij het Waalfront geven. Maar het masker is geworteld op Veur Lent en trekt jaarlijks veel bezoekers. Het past ook helemaal bij de plannen voor Veur Lent (parkachtig eiland met wandelgebied en gelegenheid tot recreatieve sporten en kleinschalige culturele festiviteiten), dat verplaatsing niet zinvol is. De kunstenaar, de Gelderlander en veel bewoners hebben hun voorkeur uitgesproken voor Veur Lent.  Ook is er een brief van de wijkraad naar de raad gegaan met het verzoek het masker op Veur Lent te behouden.

Op 5 april heeft de gemeenteraad besloten dat het Romeinse masker op Veur Lent blijft.

4.2Klankbordgroep Stadseiland

De activiteiten rondom het project Stadseiland lagen ruim een half jaar stil in afwachting van een nieuwe gemeentelijke projectleider. De breed gehouden pol heeft uitgewezen dat er een zeer grote voorkeur in Nijmegen is voor het groen houden van het eiland. De gemeenteraad heeft besloten deze uitslag te volgen, maar dat het aantal begrote woningen voor Veur Lent over andere Nijmeegse nieuwbouwprojecten moet worden verdeeld. Het aantal nieuwe woningen op Hoge Bongerd zal gelijk blijven maar deze zullen zo gebouwd worden dat er meer opbrengsten komen van de grondverkoop. De insteek is dat de Lentse Warande voornamelijk zal worden ingericht voor recreatie en de Hoge Bongerd voor wonen. De gemeentelijke projectgroep Stadseiland hoopt in mei het overleg met de leden van Klankbordgroep Stadseiland weer op te pakken. De klankbordgroep bestaat uit leden van de buurtvereniging GewaLent, klankbordgroep Veur Lent en andere buurtbewoners. Het eiland zal zo ingericht moeten worden dat overlast door activiteiten en evenementen in deze dichtbevolkte omgeving geminimaliseerd kan worden. Ook de toekomstige infrastructuur van het gebied is een punt van aandacht. Nu al is de ontsluiting en doorstroming van het verkeer bij evenementen onvoldoende. 


5.Voortgang lopende zaken


5.1Projecten Prins Mauritssingel

5.1.1PMS Algemeen

Er zijn afgelopen jaar meerdere bijeenkomsten met een ambtenaar geweest die de specifieke opdracht had de stand van zaken rond het project Prins Mauritssingel inzichtelijk te maken. Een wijkraad bestuurslid, een lid van de verkeerswerkgroep en de wijkregisseur waren bij die gesprekken betrokken. De verantwoordelijke ambtenaar heeft alle knelpunten in kaart gebracht en gekeken naar wat wel of niet is gerealiseerd, hoever de realisatie is gevorderd en welke afdelingen daar verantwoordelijk voor zijn. Tijdens de inventarisatie was het gemeenteraadsbesluit over de PMS van april 2021 het uitgangspunt. Door allerlei omstandigheden binnen de gemeentelijke organisatie, zoals verandering van personeel, financiële belemmeringen, verkiezingen etc. waren genomen besluiten niet geactiveerd en ontbrak het aan tijdige informatie over wanneer projecten zouden starten en/of waarom deze werden uitgesteld. Dat leverde frustraties bij bewoners op. Ook zijn tijdens bovengenoemd proces meningsverschillen/misverstanden blootgelegd tussen ambtenaren en PMS-werkgroepsleden. Laatstgenoemden dachten afspraken gemaakt te hebben, die door betrokken ambtenaren als ‘niet te realiseren’ werden gezien. Het onderzoek wordt deze zomer afgerond en daarna hopen we op sluitende maatregelen.

De wijkregisseur zal de vinger aan de pols houden.

5.1.2PMS Project Groen

Er is wisseling van de wacht geweest door ziekte van de projectleider en zijn opvolger waardoor er een flinke achterstand is ontstaan. Ook is er door nieuwe regelgeving (onderzoek naar munitie in de grond) en projecten (nieuwe elektriciteitsverbindingen door Liander) vertraging opgetreden. De leden van PMS projectgroep Groen zijn diep teleurgesteld.

De enorme inzet van de burgers wordt naar hun gevoel niet beloond en de angst is groot dat de gereserveerde gelden straks door de inflatie de plannen niet meer kunnen dekken.

Er is door bewoners van de Edith Piafstraat gevraagd om te wachten met het kappen van de bomen en een ander kapbeleid te hanteren (niet alle bomen tegelijk kappen en jonge aanplant snel te realiseren zodat de uitstraling groen blijft).

5.1.3PMS Projecten Verkeer, Geluid en Lucht

De Prins Mauritssingel wordt steeds drukker. Er is een rapport opgemaakt waaruit blijkt dat er een verkeerstoename is van 40%. Er wordt stelselmatig te hard gereden, waarbij een gemiddelde van 67 km/u is gemeten. Tijdens de spitsuren is er veel stilstand en in de weekenden, de avond- en nachtelijke uren wordt er enorm hard gereden door gemotoriseerd verkeer. Het gemiddelde is daarom geen juiste weergave van de overlast in de avond- en nachtelijke uren.

De derde baan wordt stad-uitwaarts vaak gebruikt door hardrijders, flink gas geven om maar niet aan te hoeven sluiten bij de stoplichten. Bij het invoegen na het stoplicht op de Vrouwe Udasingel snijden deze personen vaak het verkeer van de tweede en eerste baan.

De toenemende drukte wordt veroorzaakt door de groei van Nijmegen-Noord, maar ook door het beleid. Door de PMS te beschouwen als een doorstroomroute, door de knip op Griftdijk Noord en het nog steeds onvoldoende aantrekkelijk maken voor buurtverkeer op de Margaretha van Mechelenweg, wordt de Prins Mauritssingel extra belast. De aanwonenden ervaren dat de problemen uit de hand dreigen te lopen. Normen over het aantal doden of zwaargewonden bij ongelukken, gehanteerd door het OM, zijn eigenlijk amorele normen en doen geen recht aan het recht op een gezonde en veilige leefomgeving (schone lucht en rustige nachten). De politiek zou moeten ingrijpen. Waarom wordt alleen maar gekeken naar doorstroom en wordt de beloofde uitstraling van een 50 km stadssingel niet gerealiseerd. Als de uitstraling gericht is op een 50 km weg, dan kunnen de snelheidsovertreders worden aangepakt. Het onlangs gepubliceerde rapport van provincie Gelderland over de A325 is alarmerend. Stoplichten zouden minder kort op elkaar afgestemd moeten worden, waardoor er meer tijd tussen zit, er daardoor een groene stroom ontstaat van 50 km en de kans op ongelukken kleiner wordt. Overal staan in Nijmegen flitspalen, alleen hier niet. Overleg moet plaatsvinden of er toch maatregelen kunnen komen om de leefbaarheid, het lawaai en de luchtkwaliteit langs de route te verbeteren.

De Verkeerswerkgroep zal met de wethouder overleggen. Het verzoek is om een onafhankelijk onderzoek en advies, los van modellen van de afdeling mobiliteit. Wethouders en politiek moeten die beslissing nemen. De Stadspartij zal ook contact opnemen met de wethouder.


5.2 Verkeerswerkgroep

Een groot deel van de knelpunten in Lent Oost is in 2017 door burgers in kaart gebracht en een beperkt aantal knelpunten is daarna opgelost. Er is onlangs een schouw geweest met ambtenaren van mobiliteit. Daarbij is de knelpuntennota geüpdatet en zijn de kritische punten langs de Vrouwe Udasingel en de Turennesingel opnieuw bekeken, evenals het gevaarlijke kruispunt bij de Frankrijkstraat richting basisschool de Verwondering. Een aantal knelpunten is geheel of gedeeltelijk opgelost door omzetting van gebieden in 30 km zones. De verlichting boven de kruispunten met fietspaden op de VUS wordt bekeken en aangepast, waardoor deze kruispunten overzichtelijker zullen worden. Verkeersdeskundigen zullen diverse mogelijkheden onderzoeken zoals fietspaden bij kruispunten verlengen, zodat auto’s niet vlak langs het fietsverkeer hoeven. 

Vraag: Is over de knip op Griftdijk Noord al meer bekend? Er is nu nog geen concrete duidelijkheid over wanneer en hoe de 24-uurs knip gehanteerd wordt. De Marga van Mechelenweg is bedoeld om de grote verkeersaders in Noord te ontlasten. Er wordt echter te weinig gebruik van gemaakt door de vreemde aansluiting bij de Ovatonde. Straks moeten ruim 30.000 bewoners via 2 wegen in/uit Lent. Er is geen optie voor een derde toegangsweg.

De Werkgroep heeft op 16 mei een gesprek met de wethouder over de verkeersproblematiek en de gevolgen daarvan voor de veiligheid en leefbaarheid in Lent.


5.3Zorgprojecten in Lent

* Gezond in Noord bestaat uit: De Herstelcirkel, Bewogen beweger en Bewegen op maat. 

* In het najaar komt een informatiemarkt waar aanbieders en bewoners bijeen kunnen komen. 

* Ook zijn er regelmatig netwerklunches waar o.a. Stip, Bindkracht 10, de Wijkraad, Wijkregisseurs, beroepsorganisaties en gemeenteambtenaren uit het sociale domein aanwezig zijn. 

* Hogeschool HAN stopt eind van het jaar met haar projecten in Noord, de subsidie is op. 


5.4. Plek voor jongeren in Noord

Afgelopen najaar is er een presentatie tijdens de wijkraadvergadering geweest over speelplekken voor de jeugd en het jongerenbeleid in Noord. Ook zijn er bijeenkomsten gehouden van gemeenteambtenaren, opbouwwerk, externe deskundigen en bewoners over het jongerenbeleid. Er zijn wel redelijk veel voorzieningen voor kinderen in Noord, maar er is een gebrek aan voorzieningen voor onze opgroeiende jeugd. De gemeente realiseert zich dat en wil jongerenvoorzieningen met een bepaalde visie spreiden en verschillende gebruiksdoelen op meerdere locaties realiseren. Er wordt daarbij samengewerkt met een bureau uit Utrecht dat deze visie heeft ontwikkeld. 

Er wordt nagedacht over verschillende soorten ontmoetingsplekken en sportmogelijkheden zoals ontmoetingsplekken, verwijsplekken en beweegplekken. Logische beweeg- en wandelroutes zijn onderzocht en behoeftes zijn gepeild. Bij verwijsplekken wordt rekening gehouden met geluid. Bij beweegplekken dienen er sport- en spel aanleidingen te zijn. Bij een plusvariant kan een afdak geplaatst worden voor samenkomst van kleine groepen uit de buurt. De gemeente gaat over de keuzes in gesprek met omwonenden wanneer daar aanleiding voor is. In Hof van Holland worden bijvoorbeeld plekken gerealiseerd die passen bij een wijk die nog in opbouw is.

De wijkraad was aanwezig bij de brainstormsessies en heeft het onderzoek ontvangen. Belangrijk is dat er overleg is aan de voorkant, dus samen met jongeren en omwonenden. Jongeren zijn ook burgers en hebben daarom net als iedere inwoner recht op inspraak. Het proces vergt een duidelijke en goede planning. 


5.5Bindkracht 10

* Aandacht voor Campagne ‘Lives no knives’

Medewerkers van Bindkracht 10, politie en jongerenwerkers vragen aandacht voor die jongeren die met messen/wapens lopen. Jongerenwerkers gaan hierover in gesprek met de jongeren, gericht op de veiligheid van de jongeren zelf en de omgeving. Bindkracht 10 heeft geen verantwoordelijkheid om de jongeren zover te krijgen om het wapen in te leveren, maar kan daartoe wel adviseren.

Als er ouders zijn die met de handen in het haar zitten; Bindkracht 10 is er ook voor hen. 

* In de groep van 0-12 is de mentale weerbaarheid een onderwerp dat steeds terugkeert.


6. Mededelingen en rondvraag

*Er is een verzoek ingediend om te Flyboarden op de Spiegelwaal. Het gaat hier om 

commercieel flyboarden. Om dit te doen zal er bij de gemeente om toestemming

gevraagd moeten worden. Op de Spiegelwaal zijn ook roeiverenigingen actief.

Ook wordt er gezwommen. De vraag is of dit alles te combineren valt.

*Wooncentrum Aaron heeft op 24 maart een opening.

*Op 27 maart is er een inloopavond over de uitbreiding van bedrijventerrein De Grift.

*Het Vierdaagse feest op Veur Lent en de Lentse Warande gaat toch door. 

*Op 4 en 5 mei wordt Vrijheidsoep in Hof van Holland geserveerd, met als doel 

mensen bij elkaar te brengen. Het wordt een Antilliaanse maissoep, bereid door 

TV-kok London Loy.


7.SluitingDE VOLGENDE VERGADERING VINDT PLAATS OP 25 MEI 2023 IN DE STER