24 november 2022 Platformbijeenkomst


Datum: 24-11-2022

Plaats:  Eikpunt te Lent

Aanwezigen- en Actielijst zijn separaat

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Mededelingen

2.1 Welkomsttasjes en informatiebrochure

* Wijkregisseur Sociaal zal ervoor zorgen dat er een opbergkast komt in de Ster in een ruimte  waar de tasjes ook gevuld kunnen worden. Werkgroep Welkomsttasjes is bezig om op de LL-website een online omgeving te creëren waar nieuwe bewoners informatie kunnen vinden. In het tasje komt ook een nieuwe brochure van de wijkraad.

* Drie wijkraadleden werken aan de informatiebrochure. Samen met STIP wordt informatie verzameld voor een aparte flyer, waarop alleen actuele informatie staat, die aan veranderingen onderhevig is. Overige belangrijke informatie die niet of nauwelijks verandert komt in een compleet nieuw magazine. De oplage is afhankelijk van kosten, subsidies en verspreidingsmogelijkheden. De distributie dient nog nader onderzocht te worden, want bezorgers van de Lentse Lucht kunnen dit niet op zich nemen. De vraag is of een ontheffing voor huis aan huis bezorging van de brochure mogelijk is. De Lentse Lucht gebruikt ontheffingsstickers voor inwoners met een brievenbus ‘Nee/Nee’-sticker, die wel de LL willen ontvangen. Voor de wijkraad is zo’n sticker minder zinvol omdat bezorging van brochures maar éénmaal in de 4 à 5 jaar aan de orde is. De wijkregisseur zal dit navragen en koppelt terug.

Signalen uit de wijk geven aan dat er meer behoefte is aan informatie over de wijkraad. De vraag wordt gesteld of dit in samenwerking kan gaan met de Lentse lucht. In het verleden is afgesproken dat de Lentse Lucht en Wijkraad Lent onafhankelijk van elkaar opereren. Dat wil de LL zo houden. De Wijkraad heeft wel één eigen pagina in de Lentse Lucht en maakt gebruik van een domein van de LL-website.

2.2. Werkgroep Verkeer

Er is een herstart van de werkgroep Verkeer. De groep bestaat uit 6 leden en heeft een andere dynamiek. De insteek is de leefbaarheid van Lent met een integrale benadering van de infrastructuur van heel Nijmegen Noord. De presentatie van afdeling Mobiliteit, begin 2022, was geen dialoog en te algemeen. Er moet een visie over Nijmegen Noord op papier komen waar raadsleden en wethouder bij betrokken worden. De contacten met de gemeente moeten daarom opnieuw vorm krijgen en de ontoereikende infrastructuur van Nijmegen Noord zal aangekaart worden via raadsleden, wethouders en betrokken ambtelijke afdelingen. Samenwerking met Wijkraad Oosterhout wordt belangrijk gevonden, aangezien routes veelal in elkaar overgaan (bijv. Griftdijk en Griftdijk Noord).

2.3 Prins Mauritssingel

Eén van de belangrijkste onderwerpen voor werkgroep Verkeer én de PMS-werkgroepen is de inrichting van de Prins Mauritssingel. Op 7-12-2022 is er een ambtelijk overleg over de PMS. Ook wijkregisseur fysiek en 2 vertegenwoordigers van Wijkraad Lent nemen deel.

2.4 Stadseiland

Het project Stadseiland ligt momenteel stil. Veur Lent blijft groen, daar komt geen nieuwe woningbouw, wel horeca. In januari wordt het project door de gemeente weer opgepakt, nadat de gemeenteraad kaders heeft gesteld over het aantal woningen en het bijbehorend grondgebruik, de aantallen sociale huurwoningen, bedrijven en horeca en het dekken van de ontstane verliezen nu er niet meer gebouwd wordt op Veur Lent. Er wordt daarna gewerkt aan een nieuw omgevingsplan / aangepast bestemmingsplan.

Klankbordgroep Veur Lent en het bestuur van GewaLent hebben al overleg gehad. Belangrijk is dat de participatiegroepen op Veur Lent en Hoge Bongerd samenwerken, elkaar informeren en ondersteunen. Er is een mail naar de betrokken ambtelijke projectleiders gegaan met vragen, wensen en bedenkingen van deze belangengroepen. Vanuit burgerparticipatie is er meer nodig dan alleen informeren en raadplegen. Bewoners moeten tijdig geïnformeerd worden en minimaal advies kunnen geven. Bij de bewoners zijn al veel ideeën. Stadseiland valt onder de omgevingswet en het betreft hier niet alleen de belangen van huidige, maar ook van toekomstige bewoners.

2.5 MijnWijkplan

Leden van de Gezamenlijke Werkgroep Burgerparticipatie Nijmegen (GWBN) zijn uitgenodigd om samen met ambtenaren een nieuwe vorm voor MijnWijkplan te bespreken, ook in het kader van de burgerparticipatie in de nieuwe omgevingswet, die hopelijk 1-07-2023 in zal gaan. MijnWijkplan moet voor burgers toegankelijker worden. Er zullen op de site niet meer alleen kleine projecten van en door burgers worden gemeld, maar ook gemeentelijke omgevingsplannen/bestemmingsplannen/ ambitiedocumenten. Gemeente, ontwikkelaars en burgers kunnen ideeën inbrengen.

2.6 Mededeling vanuit het bestuur
Het nieuwe wijkraadbestuur is unaniem overeengekomen dat de rechtsprocedures over de parkeerkoffers bij de drijvende woningen beëindigd moesten worden. Deze door de wijkraad gestarte procedures, hebben geen meerwaarde meer gezien de vergevorderde realisatie van het project, diverse drijvende woningen al bewoond zijn en deze bewoners ook Lentenaren zijn. Het intrekken van de processen is door de rechtbank bevestigd.

2.7 Deelauto’s, laadpalen en het project deelscooters

Op 7-12-2022 is er een bijeenkomst in het Van der Valk hotel over deelauto’s en laadpalen. Over de deelfietsen en scooters in Nijmegen zijn al veel parkeerklachten, landelijk is er daarom op een aantal plaatsen afscheid genomen van dit systeem. De wijkraad zal een actieve rol innemen met betrekking tot deze klachten.

3. Bijeenkomst over bestaanszekerheid in Nijmegen

Deze bijeenkomst, georganiseerd door Bindkracht 10 in samenwerking jongerenwerkers, opbouwwerkers, STIP en financiële hulpverleners is door 3 leden van Wijkraad Lent bijgewoond. De werkwijze/samenwerking van de betrokken organisaties werd uitgelegd.

Er is een toenemend probleem met betrekking tot bestaans-zekerheid en sprake van een “stil lijden” door schaamte en er geen zicht is op wat er achter de voordeur plaatsvindt. Veelal wil men eerst proberen om de financiële moeilijkheden zelf op te lossen. Steeds vaker worden ook midden- en hogere inkomens, door hoge hypotheken, stijgende energieprijzen en inflatie geconfronteerd met ernstige financiële zorgen. Deze midden-en hogere inkomens komen niet in aanmerking voor toeslagen. Sociale relaties, financiële verplichtingen, gezondheid, wonen en werk & inkomen zijn zaken die een grote invloed hebben en elkaar negatief kunnen versterken. Daarom zijn bij de Stip deskundige vrijwilligers voor alle financiële zaken aanwezig. Iedereen kan daar vrij binnenlopen en samen wordt gekeken welke hulp noodzakelijk is en desgewenst kan er worden doorverwezen naar professionals. 

Regisseur sociaal vult aan dat er in Nijmegen ook een crisisdienst voor de hoge energieprijzen zal worden opgezet. Het is nog een zoektocht naar de zichtbaarheid van deze dienst en hoe de diverse doelgroepen kunnen worden bereikt? Hoe kunnen hun financiële problemen gesignaleerd worden? Er wordt een beroep gedaan op het burgerappél: d.w.z. het vergroten van de sociale cohesie. Vanuit de gemeente zijn er een zestal maatregelen, het fixteam is er een van.

Het Nijmeegse college wil een ‘energiefixteam’ gaan inzetten die mensen met lage inkomens in slecht geïsoleerde woningen kan helpen om met kleine ingrepen hun woningen beter te isoleren. Vooralsnog is zo’n team nog niet operabel in Nijmegen-N. Vooral in de nieuwbouw zijn de huizen goed geïsoleerd, het zou daarom voornamelijk om oudere woningen gaan.

Ook wordt bekeken of voorzieningenharten, zoals de Ster, langer open kunnen blijven, voor mensen die het thuis te koud hebben vanwege de financiële energielasten. Opgemerkt wordt dat er ook mogelijkheden voor activiteiten moeten zijn en de consumpties in voorzieningenharten voor deze mensen te duur zijn. Is een ontheffing om zelf eten en drinken mee te nemen voor deze groep mogelijk? Dat zal worden uitgezocht.

4. Presentatie over speel- en ontmoetingsplekken voor kinderen en jongeren  

De gemeente onderzoekt ontmoetingsruimtes voor de jeugd van Nijmegen Noord. Het doel is om van hangen naar ontmoeten te gaan. Denk hierbij aan sportplekken, gezellige praatplekken voor jongeren en speeltuintjes voor kinderen. Verwacht wordt dat er in 2032 rond de 3000 jongeren in Nijmegen Noord wonen, wat voor geluidsoverlast en onveiligheids-gevoelens in de directe omgeving kan zorgen als er geen goede ontmoetingsplekken worden gerealiseerd. Volgens het OBB, dat hiernaar onderzoek doet, zijn we er in Noord op tijd bij en is er voldoende ruimte voor zulke plekken. 

Er zijn in Nijmegen nu 390 openbare sport- en speelplekken. Dat lijkt veel maar de aanwezige sportclubs hebben lange wachtlijsten (85% van de jeugd is aangemeld bij een sportvereniging). De intentie van de gemeente is daarom om sportvelden de komende 10 jaar ook voor niet leden, open te houden, waardoor een balletje trappen op een voetbalveld mogelijk wordt gemaakt als er niet gesport wordt door leden. Met scepsis wordt hierop gereageerd, omdat ervaring leert dat dat verenigingen op ongewenste onkosten kan jagen. Er komen 3 plekken in Nijmegen Noord, waarvan de grootste een groen sociaal knooppunt zal zijn toegankelijk voor iedereen (0-100 jaar, met of zonder beperking). De bedoeling is dat als eerste zo’n plek in oud Lent gerealiseerd zal worden. Er is voldoende ruimte. In oud Lent zal gebruik worden gemaakt van reeds bestaande plekken die worden aangepast. Voor de nieuwbouw moeten de plannen hoger op de lijst van de projectontwikkelaars komen. Wanneer e.a. wordt gerealiseerd hangt ook af van aannemers en leveranciers van toestellen. Park Waaijenstein ontbreekt in het plaatje, omdat hiervoor al gevorderde plannen bestaan.
Voor de volledigheid zijn de sheets bij deze notulen gevoegd.
 Desgewenst kan met Saskia van Aalst (kinderspeelplekken) () of Marieke van Kan (jeugdplekken) () contact opgenomen worden. 

5. Presentatie door regisseur Sociaal
De insteek van deze presentatie is de wijkraad inzage te geven in niet alleen de taken van de regisseur Sociaal domein (lid van het gemeentelijk wijkteam), maar ook in de netwerken van wijkprofessionals en de maatschappelijke ontwikkelingen in Noord. 

Wijkregisseurs zijn er om de afstand tussen het stadhuis en inwoners te verkleinen. De inwoners worden onderverdeeld in 3 categorieën: 

*kinderen van 0-12, 

*jongeren van 12-23 en 

*de Veelhoek (volwassenen en senioren).

Er wordt ingezet op o.a. de risicosignalering met betrekking tot de mentale gezondheid. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de ‘Finse Hand voor mentale gezondheid’, waarbij iedere vinger staat voor een thema, zoals:
* Slaap en rust
* Voeding en eetgewoonten
* Relaties en emoties
* Beweging en mindfulness
* Creativiteit en plezier.
Bindkracht 10 gaat onderzoeken waar de behoeften liggen bij de inwoners, hoe verbindingen worden aangegaan en hoe doelgroepen bereikt kunnen worden.
Ook van deze presentatie worden de sheets bijgevoegd.

6. Rondvraag
Er zijn geen vragen of opmerkingen meer.

7. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.

De volgende Platformvergadering is op donderdag 19 januari 2023 om 20.00 uur in de Ster