16 september 2021 Wijkraad


Datum: donderdag 16 september 2021

Tijd: 20.00 uur tot 21.30 uur (inloop 19.45 uur)

Locatie: Eikpunt, Duitslandstraat 4a Lent

1. Opening
De voorzitter heet iedereen welkom. Het is heel fijn dat een fysieke vergadering weer mogelijk is, na een lange periode waarin wij door corona alleen online konden vergaderen. Er volgt een korte voorstelronde.

2. Vaststelling van de agenda
De agenda zoals hij voorligt wordt vastgesteld. Er komt nog een aanvulling van Klankbordgroep Stadseiland:VeurLent-Hoge Bongerd bij het punt over het spoortunneltje.

3. Mededelingen
* De volgende vergadering is op donderdag 21 oktober 2021, weer bij Eikpunt in Lent.
 * Op 24 augustus heeft de wijkraad een verzoek ingediend bij de gemeente, bij ProRail en bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om de spoordijktunnel bij de Parallelweg te openen/herstellen. De griffie heeft aangegeven dat het onderwerp 20 oktober op de agenda van de gemeenteraad staat (bij de ingezonden stukken). B&W geven binnen 8 weken een reactie (ontvangstbevestiging ontvangen op 26 augustus). Ministerie zal binnen 4 weken reageren (ontvangst 3 september). Prorail schreef op 31 augustus er de week erna op terug te komen. Wijkraad zal dit volgen. Aanvulling Klankbordgroep Stadseiland VL-HB: Alle historische gebouwen en de daaraan verbonden organisaties worden als Nijmeegs erfgoed beschouwd. Op dit moment zijn de activiteiten nogal versnipperd. In september starten twee mensen als erfgoedaanjager om het Nijmeegs erfgoed op de kaart zetten en samenwerking te bevorderen. Al zijn zij door de gemeente ingehuurd, toch zullen zij een onafhankelijke positie innemen. Twee jaar gaan ze aan de slag; smeden samenwerkingen, brengen programmering op gang, verbinden initiatieven en sectoren en leveren input op ontwikkelingen die het erfgoed in het straatbeeld zichtbaar maken. Daarnaast zorgen zij voor afstemming tussen gemeente en andere partijen en zoeken ze partners en financiering om projecten van de grond te krijgen. Het lijkt een goed idee om ook Historische Vereniging Marithaime in te schakelen. Wijkraad (LS) pakt dit op. 

* In de komende Lentse Lucht (oktobernummer, eind deze maand) komt een artikel van de wijkraad met uitleg over het evenementenbeleid Lentse Plas.
 * Op 11 augustus heeft de wijkraad een zienswijze ingediend bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat tegen het Ontwerptracébesluit en milieueffectrapport voor het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Nijmegen en westentree. De zienswijze is op de website geplaatst. Zorgen zijn er m.b.t. trillingen en geluid.

4. Reacties notulen vorige vergadering
De notulen zoals ze er liggen, worden vastgesteld. 

5. Ingekomen stukken
* Er is een brief binnengekomen van een inwoner over het afvalbeleid: huisvuil wordt niet vaak genoeg opgehaald waardoor stankoverlast ontstaat en ongedierte. Wijkraad heeft deze doorgezet naar wijkregisseur en antwoord gekregen. Het beleid wordt waarschijnlijk niet veranderd, het is duur om ondergrondse containers te plaatsen. Wijkraad zal bericht maken voor de website, zodat er duidelijkheid voor de inwoners is.
Aanvulling wijkregisseur: we blijven het monitoren.
 * Er is een brief binnengekomen van een bewoner over het illegaal lozen van de inhoud van een septic tank van de drijvende woningen in het bosje aldaar. Wijkraad heeft een handhavingsverzoek naar de gemeente gestuurd. Dit lozen is in strijd met het bestemmingsplan, want de drijvende woningen moeten op het riool worden aangesloten. Mogelijk is het ook een milieudelict, wegens vervuiling grondwater/zwemwater Lentse Plas. * Ingekomen brief van de omgevingsmanager stationsgebied van gemeente Nijmegen: hierin vraagt ze om afstemming voor data/tijden voor het vervolgoverleg met de gemeente en ProRail over de uitbreiding van station Nijmegen en de daarbij behorende toename van treinverkeer door Lent heen. Wijkraad wil juist een inloopavond voor de inwoners van Lent over PHS en zal dit terugkoppelen, samen met de vraag of zij een fysieke of online vergadering voor ogen hebben. 

6. Behoud boomgaard Smitjesland (Vossenpels)
Twee bewoners en een afgevaardigde van stichting Co-bomen zijn aanwezig om toe te lichten waarom zij pleiten voor het behoud van de boomgaard.
Bewoners: Wonen nu 8 jaar aan Smitjesland. De boomgaard was eerst vervallen. Stichting Co-bomen is opgericht, de boomgaard werd vervolgens samen met bewoners onderhouden. De boomgaard trekt veel mensen, mensen wandelen er graag en zo heeft het ook een sociale functie. Ook worden er activiteiten rondom de boomgaard georganiseerd, zoals een plukdag en een oogstfeest. In januari 2021 hebben de bewoners een zienswijze ingediend voor het bestemmingsplan (huidige bestemmingsplan is bouwgrond), maar ze hebben nog steeds geen concreet antwoord van de gemeente. Ze maken zich zorgen over dit waardevolle stuk groen. Ze willen graag meer draagvlak creëren zodat mensen de waarde van dit stuk groen inzien, ook de gemeente.
Stichting Co-bomen: In 2014 is de stichting begonnen, ze kregen toen vier boomgaarden in beheer. Perenlaantje in Oosterhout is een voorbeeld van een stuk groen dat behouden wordt. De stichting heeft ook de boomgaard bij Smitjesland in beheer. Met vele vrijwilligers onderhouden ze de boomgaard en organiseren onder andere: snoeidagen, maaidagen, oogstfeest, expeditie tuinfruit. Ze willen graag samenwerken met de gemeente. Er is een kans dat het moet plaatsmaken voor nieuw groen, maar daarmee zal de biodiversiteit sterk achteruitgaan. Het is vele malen beter om de bestaande boomgaard te behouden.

Wijkraad: De gemeente heeft een bomenplan, waarbij het de bedoeling is dat oude bomen behouden blijven, ook is het beleid om minder te maaien. Hier kunnen we op inhaken. Leefbaarheid is belangrijk, voor mens en natuur zijn groene zones belangrijk. We kunnen nadenken over hoe we elkaar kunnen helpen.
Wijkregisseur: Het sprokkelbos is een goed voorbeeld van een stuk groen dat behouden is gebleven en dat met hulp van omwonenden wordt onderhouden. Draagvlak bij omwonenden is heel belangrijk.
Wijkraad: We houden dit onderwerp goed in de gaten.

7. Stadseiland VeurLent-Hoge Bongerd (ontwikkelingen)
Klankbordgroep Stadseiland VeurLent-Hoge Bongerd bestaat uit 22 bewoners die het hele gebied vertegenwoordigen. Uit deze groep is een kerngroep gevormd van 6 personen met ieder een vaste vervanger die rechtstreeks met de gemeentelijke projectgroep vergadert. In maart hebben 18 bewoners gebruik gemaakt van hun inspraakrecht. Op 8 september heeft een lid van de kerngroep ingesproken om de zorgen te delen over de wijze van participatie, de infrastructuur en de genoemde varianten (groen, dorps, groen-stedelijk, stedelijk). Onze voorkeur is: zo groen mogelijk voor het hele gebied, een leefbare infrastructuur en geen stedelijke invulling met hoogbouw. De gemeente heeft in augustus een onafhankelijke voorzitter en notulist van Spectrum aangetrokken om het proces te begeleiden. Op 30 augustus was de kennismaking en op 14 september de eerste gezamenlijke vergadering met de gemeentelijke projectgroep, waarbij de spelregels en procedures werden besproken en waar we onze wensen konden neerleggen. De volgende stap is om in het najaar samen met de gemeentelijke projectgroep en de gekozen stadsontwikkelaar de varianten uit te werken. Er zijn 4 varianten voor Veur Lent door de gemeenteraadscommissie bedacht. Minder woningen op Veur Lent betekent niet meer woningen in de Hoge Bongerd. Wel zullen de verschillende varianten en de hoeveelheid gehouden evenementen invloed hebben op de invulling van de infrastructuur van het hele gebied, dus ook voor de Hoge Bongerd. Op 22 september zal de hele gemeenteraad zich buigen over het procedurevoorstel. De kerngroep start in oktober met de besprekingen over de verschillende ontwerpen van de varianten samen met de gemeentelijke projectgroep en de stadsontwikkelaar. In december zal de gemeenteraad de varianten kiezen die voor de stadspeiling in aanmerking komen. De rol van de Klankbordgroep gaat tot en met adviseren, ze hebben geen beslissingsbevoegdheid.

8.  Stand van zaken

a. Project ‘Groene Hart Lent’: Dorpsplein en ’t Speelweitje (Primulapad)
Donderdag 9 september is er een bijeenkomst geweest op locatie speelweitje. Ook aanwezig waren: opbouwwerker en jongerenwerker van Bindkracht 10 om mee te denken, ook vanwege het voorkomen van overlast. De werkgroepsleden hebben een reeks van wensen samengesteld, waarbij aandacht is voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Doel: spelen, sporten, samenkomen, verbinden en vergroening. Alle wensen worden uitgewerkt tot een basisplan. Het project zal op mijnwijkplan worden gezet. Er is door de gemeente een voorlopig budget vrijgemaakt van € 8.000. Er wordt begonnen met het speelweitje, later kijken we naar meer manieren om geld te vinden. 

Er is ook contact geweest met de initiatiefnemer van het vergroenen van het Ei (achter ‘De Ster’), zodat ideeën gedeeld kunnen worden. Wijkraad is als initiatiefnemer voor het Dorpsplein telkens betrokken bij het project. De projectgroep is ook bezig om een oude, mooie walnotenboom te verplaatsen naar het Dorpsplein. Het voorbereidende snoeiwerk zal dan door de werkgroep worden opgepakt samen met een bomenexpert. 

b. Luchtkwaliteit Nijmegen: gevolgen voor Lent
Een lid van de werkgroep voor luchtkwaliteit verzorgt een korte presentatie/toelichting. Er is een meetnetwerk opgezet om fijnstof te meten, sensoren zijn gefinancierd door gemeente. Er zijn 8 sensoren geplaatst, voor 2 wachten ze nog op een plek om ze op te hangen. Prins Mauritssingel: hier is veel verkeer dat vaak ook harder rijdt dan toegestaan. Mensen maken zich zorgen over de luchtkwaliteit. Met de metingen kunnen trends bepaald worden. Gemiddeldes op maandniveau zitten onder de Europese norm. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen primair fijnstof en secundair fijnstof. Als project zijn deze metingen bekend bij RIVM, data staan ook op de site van RIVM. Op Ohnics.online zijn de meetpunten te zien met de waardes die zijn gemeten. Op YouTube zijn filmpjes te vinden waarin de concentratie van fijnstof per tijdstip te zien zijn. (Zoek op “lentse luchten fijnstof”). Er zijn ook contacten met andere wijkraden. Er zijn gelden nodig voor meer meetstations. Vraag: kan de wijkraad de stichtingen aanspreken voor dit geld? Er zijn fondsen bij Radboud, maar dat kan niet worden aangevraagd als privépersoon. 

c. Prins Mauritssingel
Wijkraad zal ter informatie nog een artikel over de reactiebrief van 17 mei op de website plaatsen en nagaan wat de huidige situatie is. Groenplan: hoe staat het ermee? Wijkregisseur: Geen nieuwe ontwikkelingen, maakt aantekening om hier achteraan te gaan.

d. Ontwikkelingen Drijvende Woningen (Werkgroep Lentse Plas)
Over de meest noordelijke parkeerkoffer loopt beroep. Nog niet gehoord
wanneer de zitting is. Verder zijn er in de vakantie 3 bezwaarschriften ingediend tegen de ontsluiting via de wijk en de afwijzing van handhavingsverzoeken.
Actie: Wijkraad zal nog een overzicht maken voor de website.

e. Gezamenlijke Werkgroep Burgerparticipatie Nijmegen
Op 8 september heeft een afgevaardigde van de werkgroep namens de 18 bewonersorganisaties ingesproken tijdens de Politieke Avond. Hierbij zijn veel voorbeelden genoemd, waarbij de burgerparticipatie niet goed is verlopen. Ook is kritiek geuit op het afschaffen van het wijkmanagement. Mensen waren verrast over de nieuwe werkwijze.
Aanvulling wijkregisseur: De wijkmanager verdwijnt inderdaad, maar het team van de gemeente gaat juist beter samenwerken. Team van Nijmegen-Noord gaat met een gezamenlijk mailadres werken, waardoor vragen sneller opgepakt zullen worden en gemonitord worden door een team. Het mailadres is . Een vakinhoudelijke collega reageert op vragen, maar de wijkregisseur bewaakt wel de terugkoppeling. Er komen drie regisseurs (groen en grijs, veiligheid en sociaal), zij kijken samen naar de thematiek in de wijk. Zij zijn de eerste ogen en oren van de bewoners. Mensen die bij het team horen kunnen geïntroduceerd worden bij de wijkraad.
Wijkraad: Het is wel eens lastig dat bijvoorbeeld de projectleider die aanpreekpunt is, ineens verdwijnt (andere functie), waardoor de continuïteit mist.
Wijkregisseur: Dat gebeurt landelijk, er zijn veel wisselingen in medewerkers. Mensen vallen uit, anderen worden ingehuurd.
Is niet wenselijk, maar zeker geen bewuste keuze, meer overmacht.
Wijkraad: Wellicht is het goed ook hier een artikel van te maken voor de volgende Lentse Lucht of op de website.

f. Hof van Holland
Geen update over de bouwactiviteiten. 

9.  Afscheid Ed van Dael (wijkmanager van Nijmegen-Noord)
Vanavond nemen wij afscheid van Ed van Dael. Per 1 augustus heeft hij een nieuwe baan. Wij danken hem hartelijk voor alles dat hij de afgelopen jaren voor Nijmegen-Noord en dus ook voor Lent heeft gedaan. Wij wensen hem veel succes en plezier in zijn volgende functie en een gelukkige en gezonde toekomst.
Na afloop van de vergadering is er een kleine borrel voor alle aanwezigen en ontvangt Ed een cadeautje namens de wijk(raad). Ed geeft aan dat hij het werk met plezier heeft gedaan bedankt iedereen voor de goede samenwerking.        

10.   Rondvraag
Verkeersgroep: De Oosterhoutsedijk is afgesloten vanaf de spoorbrug tot aan camping. De Grote Altena voor 1,5 jaar. Er kunnen zelfs geen wandelaars langs, kan dat niet anders? Het rondje Zalige brug kan nu ook niet gelopen worden. Dit wordt genoteerd door de wijkregisseur.

11. Actiepunten
LS gaat kijken of het een goed idee is om Historische Vereniging Marithaime in te schakelen in verband met het openen van het spoortunneltje.

Wijkraad maakt een overzicht van het beroep en de bezwaarschriften die lopen rondom het parkeren bij de drijvende woningen. Voor plaatsing op de website.

Wijkraad mailt terug naar omgevingsmanager stationsgebied: wat is hun bedoeling met de vergadering; online of fysiek? Voorkeur heeft een inloopavond voor Lentse bewoners.

Wijkraad bekijkt samen met de wijkregisseur of er een artikel in Lentse Lucht of op de website moet komen over de nieuwe werkwijze van de gemeente (zonder wijkmanager, maar met wijkregisseurs).

Wijkraad en werkgroep luchtkwaliteit bekijken of er gelden aangevraagd kunnen worden voor meer meetstations van fijnstof.

Wijkregisseur informeert of de sluiting van de dijk inderdaad noodzakelijk is voor wandelaars.

Wijkregisseur informeert naar de stand van zaken rondom het groenplan Prins Mauritssingel.

12.  Sluiting De voorzitter sluit de vergadering en opent de borrel