1 juli 2021 Wijkraad


Notulen online vergadering donderdag 1 juli 2021

Datum: donderdag 1 juli 2021

Tijd: 20.00 uur tot 21.30 uur

1. Opening
De voorzitter heet iedereen welkom. Er volgt een korte voorstelronde.

2. Vaststelling van de agenda
De agenda zoals deze voorligt wordt vastgesteld, bij punt 6 komt er nog iets bij: nieuws over de Laauwikstraat. Toevoeging aan de agenda: Stadseiland.

3. Mededelingen
* De volgende vergadering is waarschijnlijk op donderdag 16 september. In juli en augustus is er geen vergadering. Voorstel is om dit fysiek bij Eikpunt te organiseren.

* Volgende week heeft de wijkraad contact met Volt, die als nieuwe partij op de hoogte wil komen van zaken als burgerparticipatie etc. Voor de vergadering van vandaag is Volt verhinderd, maar in september willen zij graag meedoen.

* Op 22 juni was het 2e webinar Evenemententerrein Lentse Plas. Daar is besproken: Er komen minder evenementen als gevolg van het terugbrengen van het maximaal aantal punten, het aantal bezoekers gaat van 12.000 naar 8.000. Aantal evenementen wordt 8 tot 12 per jaar. Er komen géén dance-events. Vrijdags/zaterdags duren events tot maximaal 00.00 uur; zondags tot 23.00 uur. De Wijkraad wordt erbij betrokken, maar is niet verantwoordelijk. Verdere informatie staat op nijmegen.nl/evenementen/locaties. 

Wijkmanager: Het locatieprofiel moet nog door het college heen, dus het is nog niet helemaal vastgesteld.

* Op 22 juni heeft de wijkraad samen met werkgroep Verkeer een gesprek gehad met wijkraad Oosterhout en een vertegenwoordiger van een bewonersgroep Park Waaijenstein. Zij hebben dezelfde problemen met de gemeente over het niet nemen van verkeersbesluiten, waardoor de burger inspraak wordt ontnomen. Wij hebben afgesproken méér samen te gaan doen, omdat beide wijken veel gezamenlijke belangen hebben als één Nijmegen-Noord. Na de vakantie wordt dit verder vormgegeven. Er komt vaker een onderling overleg, zodat we naar de gemeente toe sterker staan.

CDA: Woensdag zijn er mondelinge vragen gesteld aan het college. Wethouder heeft gezegd: het is een formalisatie bij het traject, waardoor bezwaar aantekenen eerder moet gebeuren, bij het bestemmingsplan al. 

Vz wijkraad: Bestemmingsplan is vaak nog algemeen, pas bij de verkeersbesluiten wordt duidelijk wat er per deelgebied besloten wordt. Daardoor is het belangrijk dat de burgers inspraak krijgen bij verkeersbesluiten. Voorbeeld: snelfietspad bij drijvende woningen. 

Eikpunt: Wil je burgerparticipatie goed vormgeven, dan moet de burger wel weten wanneer je iets kunt zeggen. Gemeente moet daar beter over nadenken; hoe zorg je dat burgerparticipatie mogelijk is en hoe geef je dat vorm?

Wijkraad: Er moet wel een middel zijn voor burgers om te kunnen ageren tegen besluiten. Als er geen verkeersbesluiten worden genomen, kan dat niet. 

Wijkraad: Burgers ervaren het in de uitvoeringsfase sterker dan in het abstracte bestemmingsplan. In Nijmegen Noord komen vaak nieuwe bewoners, die hebben niet kunnen meedenken in een bestemmingsplan. Als er verkeersbesluiten veranderd worden, raakt dat aan hun leefsituatie. Hoe kunnen nieuwe bewoners beter bij de plannen worden betrokken?

Vz wijkraad: Verkeersbesluiten zijn vaak het laatste stuk waar burgers nog bezwaar tegen kunnen maken.

Wijkraad: Als de gemeente het verkeersbesluit wat naar voren zou trekken, is het voor iedereen duidelijk wat er gaat gebeuren.

PvdD: is het zo dat er begonnen is met werkzaamheden voordat een verkeersbesluit is genomen?

Vz Wijkraad: Ja klopt. Drijvende woningen: er is nu een bouwweg op een plek waar alleen fietspaden mogen liggen vanuit het bestemmingsplan. Verkeersbesluit is pas heel laat genomen. Koeweidepad was eerst fietspad. Richting Prins Mauritssingel was vroeger alleen een bouwweg naar Boskaliskeet, nu is de bouwweg over het fietspad doorgetrokken naar de drijvende woningen. Bouwweg ligt voor een deel in bestemmingsplan natuur. Daar loopt nu een bezwaar tegen.

4. Reacties notulen vorige vergadering
Reactie via de mail van opbouwwerker wordt intern behandeld. Een gesprek naar aanleiding van de vorige vergadering tussen Wijkraad en wijkmanager/gebiedsmanager/wijkregisseur is door Wijkraad Lent afgezegd, omdat de hun voorgestelde deelnemers geweigerd werden door de gemeente. Verdere gesprekken zullen later volgen met de opvolger van de huidige wijkmanager, die per 1 augustus naar een andere baan gaat.

Vz Wijkraad: we zijn bezig met het werven van nieuwe bestuursleden, er is al iemand die lid wil worden van het bestuur en iemand die de welkomsttasjes wil overnemen. De Wijkraad krijgt ook veel hulp van de verkeersgroep en andere werkgroepen.

5. Ingekomen stukken
Er is recent een mail binnengekomen over de duikvlonder voor de Lentse Plas. Dit is ook al door de vorige wijkregisseur behandeld in juli/augustus 2020. Nu springen er nog steeds kinderen van het fietsbruggetje bij de Lentse Plas, dit is erg gevaarlijk doordat het water daar ondiep is. Een duikvlonder op de plas zou een mooie vervanging zijn voor de kinderen, een veiliger alternatief om vanaf te springen. Wijkraad Lent heeft hier een mail over gestuurd naar de nieuwe wijkregisseur. Voorstel: bord ‘verboden te duiken’ bij de fietsbrug plaatsen en een duikvlonder plaatsen. De gemeente is verantwoordelijk voor de brug en Waterschap is verantwoordelijk voor de plas. Wijkraad Lent heeft een mail aan beiden gestuurd. Aanvulling: Kinderen springen ook van het sluisje af tussen Het Buske en de Lentse Plas.

PvdD: Wij kunnen dit wel aankaarten in de gemeenteraad.

6.   Stand van zaken

a. Prins Mauritssingel
Infoavond groen is geweest op 23 juni 2021 met een presentatie van het groenplan. Er kwam bezwaar van bewoners uit de Edith Piafstraat tegen het verdwijnen van parkeerplaatsen. Wijkraad Lent heeft opnieuw aangekaart dat het eerder laten versmallen van de derde rijbaan, vóór i.p.v. ná het verkeerslicht bij de Vrouwe Udasingel voordelen heeft voor de veiligheid, het verminderen van de snelheid en ook om meer groen kwijt te kunnen in de middenberm. Er kwam veel bijval vanuit de deelnemers. Het idee is ook: maak hiervoor een proefopstelling met pionnen of afzettingen om het effect te testen. De gemeente denkt dat het ten koste gaat van de doorstroming, maar de derde baan wordt vooral gebruikt door de snelle rijders, om nog even snel door oranje te kunnen rijden. Als je het halverwege de Andalusiëstraat al laat beginnen heeft het geen effect voor de doorstroming, maar heeft het wel een positief effect.
Groengroep: Er zijn plannen om de bomen bij Thermion te kappen, vanwege laaghangende takken. Er waren ideeën van bewoners om met andere groenmaatregelen te komen, maar die werden afgewimpeld tijdens de info avond. Volgens bewoners van de Edith Piaffstraat heeft de telling van parkeerplaatsen plaatsgevonden toen er geen bedrijvigheid was op de hoek Edith Piaffstraat-VU-singel.

PvdD: Zou je mij de plannen kunnen sturen die zijn afgewimpeld? Daar kunnen we wellicht iets mee doen. Vragen stellen over de bomenkap bijvoorbeeld. Er wordt te snel en te gemakkelijk gekapt. (Actie)
Wijkmanager: de plannen die gepresenteerd zijn, zijn in samenwerking met de bewoners opgesteld. Het beeld dat nu wordt neergezet, is onterecht. Het was bedoeld voor de omwonenden. Eén bewoner had bezwaar tegen het verdwijnen van de parkeerplaatsen. Het projectteam komt nog terug met een verslag over de vragen die gesteld zijn, met argumenten voor de keuzes die gemaakt worden.
Groengroep: bewoners waren tegen kappen, maar Breng had last van laaghangende takken met de bussen. Een aantal bomen was van een soort dat geen lange levensduur zou hebben en zou vervangen worden door bomen waar Breng geen last van zou hebben.
Liever eerst snoeien en nieuw groen aanbrengen voordat er gekapt wordt.
Vz Wijkraad: Misschien is het een optie om de bomen te verplaatsen.
Wijkmanager: Over het tijdspad: eerst wordt er gereageerd op de punten die de bewoners in de laatste vergadering hebben ingebracht. De projectleider kijkt wat wel en niet overgenomen wordt en dan gaan het plan naar de aannemer. Dan gaan ze in het najaar beginnen.
Vz Wijkraad: Is geverifieerd hoe de bewoners tegenover het verdwijnen van de parkeerplaatsen staan?
Wijkmanager: Een terecht punt om nog te onderzoeken. Alle bewoners hebben een huis-aan-huis brief gehad, als zij nu nog met punten komen, kan dat eigenlijk niet meer. Verwacht niet dat veel mensen bezwaar hebben, omdat het een verbetering van de woonomstandigheden is.
Verkeersgroep: Bewoners in zijstraten kunnen overlast krijgen van mensen die bij hen voor gaan parkeren vanwege minder parkeerplaatsen. 

De Wijkraad kaart nog een punt aan n.a.v. Prins Mauritssingel: Het is niet duidelijk waarom de burgers van Lent op Ibabs de reactie van de wijkraad van 17 mei op het advies aan de gemeenteraad niet kunnen zien. Er staan geen privacygevoelige gegevens is. In andere stukken op Ibabs is dat wel het geval, zoals het Totaaladvies. Daar zijn alle namen van werkgroepsleden (burgers) te lezen voor iedereen. Dat is meer privacygevoelig dan het stuk van de Wijkraad. Vraag is waarom de burgers dit kunnen zien. Is dit nieuw beleid?
Wijkmanager: De stukken die hij heeft aangeleverd worden gepubliceerd bij nieuwsberichten, daar zat de brief van de Wijkraad ook bij. Bij navraag bleek dat brieven van wijkraden nu vanwege de OVG niet op de site worden gepubliceerd. Raadsleden hebben de brief wel kunnen inzien. Wijkmanager gaat nog navragen waarom de brief niet op de website kan staan. Heeft waarschijnlijk te maken met de naam van een ambtenaar die in de brief genoemd is.

Wijkraad Lent wil de brief nog wel geanonimiseerd op Lentse Lucht plaatsen.

b. Ontwikkelingen drijvende woningen (Werkgroep Lentse Plas)
Volgende week moet het bezwaarschrift binnen zijn over het Verkeersbesluit Koeweidepad dat in strijd is met het bestemmingsplan Landschapszone uit 2010. Ook moet uiterlijk 16 juli het bezwaar bij de gemeente liggen over de afwijzing handhavingsverzoek bouwwerkzaamheden Lentse Plas (snelfietspad, parkeerkoffers). Over de meest noordelijke parkeerkoffer loopt al beroep.

c. Hof van Holland
De wijkmanager zal de laatste ontwikkelingen rondom de winkelcentra nog mailen. We leren wel van Prins Mauritssingel voor andere soortgelijke situaties, ook bij Graaf Allardsingel komen huizen ook dicht op de weg. Daar wordt ook hard gereden. Snelheid is daar 50 km/h.

d. Laauwikstraat drempels en middenberm
De werkzaamheden aan de drempels van het stuk na de Visveldsestraat worden uitgevoerd in week 27 (5 juli 2021). In eerste instantie zou het in combinatie zijn met de middenberm, omdat het kostenbesparend zou zijn. Nu kregen de omwonenden te horen dat de werkzaamheden aan de middenberm pas in herfstvakantie worden uitgevoerd. Reden zou zijn dat scholieren moeten omrijden, maar dan zou de middenberm ook in de zomervakantie gemaakt kunnen worden. Wordt verder besproken met de gemeente.

7. Project ‘Groene Hart Lent’

Groene hart: vergroening Dorpsplein en speelweide langs Primulapad. Het worden parkjes, meer groen, meer bomen.

  • Werkgroep samenstelling (artikel Lentse Lucht)
    Artikel en foto van werkgroep/namen leden komen in papieren Lentse Lucht in juli. Draagvlak wordt onderzocht, mensen kunnen ideeën inbrengen of vragen stellen via een mailadres.
  • Samenwerking gemeente en instanties
    Er zijn al een paar bijeenkomsten geweest, buiten bij de Azaleastraat (picknicktafels). De wijkregisseur schuift ook nog aan. De volgende bijeenkomst is op 20 juli.
  • Ontwikkelingen
     Er zijn al flyers bezorgd bij omwonenden. Ook worden er posters gemaakt om bij verschillende organisaties, winkels, horeca etc. op te hangen. Hiermee wil de werkgroep de plannen onder de aandacht brengen en het draagvlak toetsen.

Wijkmanager: Bij de RijnWaallocatie Zorggroep St. Jozef worden ook verschillende vergroeningen doorgevoerd: minibieb, stekjesbakken enz. Dit kan worden gecombineerd met het plan ‘Groene hart’.

8.   Afronding voor de vakantie, plannen ná de vakantie
        (in juli en augustus is er géén wijkraadvergadering)

* Er is alvast een punt voor in de agenda in september: Enkele bewoners hebben een mail gestuurd over het behoud van de boomgaard Smitjesland (Vossenpels). Deze heeft een maatschappelijke en ecologische functie. Ze maken zich zorgen dat de boomgaard moet wijken voor de nieuwe wijk die er komt. Ze willen de boomgaard een plek geven in de nieuwe wijk. 

* Verdere ontwikkelingen rond uitbreiding station Nijmegen en de gevolgen voor Lent (ProRail). Er is een bijeenkomst geweest met ProRail. Er kunnen wat problemen ontstaan voor Lent vanwege toename geluidshinder treinverkeer.  Daarnaast zouden 6 woningen aan de Parallelweg last kunnen krijgen van trillingen. Het zou mooi zijn als er geluidsschermen en dempers in de rails komen. Wijkraad Lent gaat het ook inbrengen in de vergadering rondom stadseiland. Op 5 juli is er een onlinebijeenkomst van Prorail over de ontwikkelingen. Daar kunnen ook vragen gesteld worden.

PvdD: twee jaar geleden zijn er vragen gesteld over spoortrillingen. Er is ook een motie ingediend. Ze kunnen deze motie wel toesturen.

Er komt een overleg met ProRail, daarbij wil de wijkraad dit aankaarten. Daarvoor wil de wijkraad ook contact opnemen met bewoners van het rijtje huizen aan de Parallelweg. Hierbij wordt ook het heropenen van het spoortunneltje meegenomen.

*Stadseiland: Er komt volgende week een gesprek met burgemeester en wethouder over de rol en toekomst van Stadseiland, varianten en het nieuwe beleid. Er is een tijdsplan uitgezet voor het proces. Ze zitten nu in het voortraject. 

Groengroep: Er blijkt een vierde variant van de bouwplannen te zijn, een stedelijke variant met meer bebouwing. Deze variant is er ineens bijgekomen. 

PvdD: Dit kwam uit de lucht vallen, het is niet duidelijk wat de bedoeling is van deze variant. 

Wijkraad Lent gaat dit meenemen in het overleg dat eraan komt over Stadseiland.

9. Rondvraag
Is dit de laatste keer dat we de wijkmanager zien?  De huidige wijkmanager komt in september nog een keer naar de vergadering voor een afscheid.

Wijkmanager: Opbouwwerker gaat kijken of hij de Bridgeclub nieuw leven in kan blazen.
Financiering is rond voor een kinderwerker via Bindkracht 10.
Bindkracht 10 komt weer met een zomerprogramma voor de jeugd.
Deelkring Lent heeft nog steeds geen nieuwe locatie. Wellicht is De Klif in Oosterhout een optie. 

Wijkraad: is het terrein bij de brandweerkazerne een optie?

Er is extra toezicht op de overlast bij Veur Lent en de Lentse Warande.

Groengroep: er worden fijnstofmetingen gedaan, graag op de agenda zetten voor in september.

10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen een fijne vakantie.